+49 (30) 120 899 27Platforma edukacyjna

Ogólne warunki handlowe (AGB)

Dla ralf100m.de
Właściciel Ralf Hundertmark
SE650227025601
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand , Szwecja

1. informacje ogólne

Strona www.ralf100m.de jest sklepem internetowym - Ralf100m.de -. Nasz adres wywoławczy to :

Ralf Hundertmark
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand

Telefon: +49 30 120 988 27

E-mail: info@ralf100m.de

Poniższe Ogólne Warunki Handlowe mają zastosowanie do wszystkich umów, dostaw i innych usług. Niniejszym wyraźnie sprzeciwiamy się wszelkim odmiennym postanowieniom partnera umownego. Wszystkie umowy dodatkowe wymagają naszego pisemnego potwierdzenia, aby były skuteczne. W przypadku pisemnego potwierdzenia, będzie ono ograniczone do danej transakcji. Jesteśmy uprawnieni do zmiany lub uzupełnienia niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, w tym wszelkich załączników, w dowolnym momencie i z odpowiednim wyprzedzeniem.

2. zawarcie umowy

Są one sprzedawane tylko w zwyczajowych ilościach.

Klikając przycisk płatności na stronie internetowej www.ralf100m.de, klient wysyła zamówienie do - Aralf100m.de-. Tym samym składa ofertę w rozumieniu § 145 BGB. Klient otrzymuje potwierdzenie otrzymania zamówienia pocztą elektroniczną. W przypadku jakichkolwiek błędów w informacjach o produktach na stronie internetowej www.ralf100m.de, poinformujemy o tym klienta osobno i złożymy mu odpowiednią kontrofertę.

Jeśli umowa zostanie zawarta w inny sposób, należy zwrócić uwagę na oddzielnie obowiązujące warunki. Umowa z - ralf100m.de - zostaje zawarta, gdy - ralf100m.de - przyjmie ofertę klienta. Akceptacja jest uzależniona od dostępności zamówionych towarów lub usług. Kupujący rezygnuje z oświadczenia o przyjęciu oferty w rozumieniu §151 p. 1 BGB. Jeśli ralf100m.de nie jest w stanie przyjąć oferty klienta, klient zostanie o tym poinformowany w formie elektronicznej. Klient zobowiązuje się do korzystania z dostępu w sposób ściśle osobisty i wyłącznie na własny użytek. Przekazywanie go osobom trzecim jest surowo zabronione i spowoduje natychmiastowe wykluczenie z kursu. Ponadto ralf100m.de będzie dochodzić roszczeń odszkodowawczych w przypadku popełnienia przestępstwa.

Klient zobowiązuje się do zachowania poufności swoich danych dostępu, linków do pobrania i danych członkowskich. Wraz z zakupem produktu klient otrzymuje prawo do użytkowania, z którego tylko on jest upoważniony do korzystania tak często, jak chce. Musi on zapewnić, że tylko on sam ma dostęp do zakupionego produktu. Klientowi wyraźnie zabrania się powielania, przekazywania lub używania zakupionych produktów w zmodyfikowanej formie.

Ponadto użytkownik nie jest uprawniony do żadnych dalszych usług od nas, które nie są bezpośrednio związane z naszymi relacjami biznesowymi, zakupem towarów lub usług.

3. seminaria i programy szkoleniowe

Nasze seminaria i szkolenia mają charakter "samokształcenia" i nie stanowią kształcenia na odległość w rozumieniu §1 FernUSG. Użytkownik sam monitoruje swoje postępy w nauce, korzystając z pytań i arkuszy rozwiązań zawartych w skrypcie.

Ten kurs online obejmuje dostęp do platformy edukacyjnej, która zawiera filmy z kursu.

W zależności od kursu, dostęp do platformy edukacyjnej jest dostępny przez okres od 80 do 365 dni od daty zakupu. Po tym czasie dostęp wygasa automatycznie.

W wyjątkowych przypadkach możliwe jest dokonanie specjalnych ustaleń po wcześniejszym uzgodnieniu.

4. ceny

O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, ceny odnoszą się wyłącznie do przedmiotów przedstawionych w opisie, ale nie do akcesoriów lub dekoracji.

Podane ceny NIE obejmują opłaty egzaminacyjnej dla zewnętrznych ośrodków egzaminacyjnych, takich jak Xpert Business i Datev Licensing. Opłatę tę należy uiścić oddzielnie w odpowiedniej izbie po rejestracji.

5. warunki płatności

Cena zakupu jest płatna najpóźniej w ciągu 7 dni od zawarcia umowy i bez żadnych potrąceń. Płatności uznaje się za dokonane tylko wtedy, gdy możemy dysponować należną kwotą bez strat.

- ralf100m.de - akceptuje wyłącznie metody płatności wyświetlane klientowi podczas procesu składania zamówienia.

Ceny podane przez osoby trzecie lub na zewnętrznych stronach internetowych nie są ważne. W przypadku płatności za pośrednictwem zewnętrznych dostawców usług płatniczych obowiązują ich warunki. Uiszczając należną opłatę za kurs, użytkownik wyraża zgodę na warunki danego dostawcy usług płatniczych.

6. dostawa

Dostawa zostanie zrealizowana niezwłocznie po otrzymaniu płatności.

7. prawo do anulowania

Konsumentowi przysługuje ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z poniższymi instrukcjami:

Użytkownik ma prawo odstąpić od niniejszej umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyny. Okres odstąpienia wynosi czternaście dni od daty zawarcia umowy. Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, należy poinformować nas (Ralf Hundertmark, Vejbyslätts stationsväg 34, 26655 Vejbystrand, telefon: +49 120 988 27, e-mail: info@ralf100m.de) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. listu wysłanego pocztą lub pocztą elektroniczną). Można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe. Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Konsekwencje anulowania

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy przez użytkownika, musimy zwrócić wszystkie otrzymane od niego płatności niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym otrzymamy powiadomienie o odstąpieniu od niniejszej umowy. Do zwrotu płatności użyjemy tych samych środków płatniczych, których użyto do pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej; w żadnym wypadku użytkownik nie zostanie obciążony żadnymi opłatami za ten zwrot.

Przykładowy formularz anulowania

(Jeśli chcesz anulować umowę, wypełnij i odeślij ten formularz).

Do

Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand

Telefon: +49 30 120 988 27

E-mail: info@ralf100m.de

- Ja/My (*) niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)/świadczenia następującej usługi (*)
- Zamówione w dniu (*)/odebrane w dniu (*)
- Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
- Adres konsumenta(-ów)
- Podpis konsumenta(-ów) (tylko w przypadku powiadomienia na papierze)
- Data ________________________ (*)

Niepotrzebne skreślić

Wygaśnięcie prawa do anulowania

Prawo do odstąpienia od umowy wygasa, jeśli rozpoczęliśmy wykonywanie umowy po
1. użytkownik wyraził wyraźną zgodę na rozpoczęcie przez nas wykonywania umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy oraz
2. użytkownik potwierdził swoją wiedzę o tym, że wyrażając zgodę, traci prawo do odstąpienia od umowy na początku jej wykonywania oraz
3. przekazaliśmy użytkownikowi potwierdzenie wygaśnięcia prawa do odstąpienia od umowy na trwałym nośniku.

podpisano. Ralf Hundertmark

Koniec polityki anulowania

Jeśli klient jest przedsiębiorcą w rozumieniu § 14 niemieckiego kodeksu cywilnego (BGB) i przy zawieraniu umowy działa w charakterze przedsiębiorcy lub osoby prowadzącej działalność na własny rachunek, prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje.

8. zakłócenia w świadczeniu usług

Zastosowanie mają przepisy ustawowe. Odpowiedzialność za szkody, które nie polegają na uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu, jest ograniczona do takich szkód, których wystąpienia należy się spodziewać. To ograniczenie odpowiedzialności obowiązuje również w przypadku naruszenia przez nas istotnego zobowiązania umownego w wyniku zaniedbania.

Jeśli problemy techniczne ze strony - ralf100m.de - uniemożliwiają transakcję zakupu, klient jest zobowiązany do skontaktowania się z pomocą techniczną - ralf100m.de - pod adresem buchung@ralf100m.de. Nieotrzymanie produktu nie uzasadnia wstrzymania reklamacji przez - ralf100m.de -.

9. zastrzeżenie własności

Towary pozostają własnością - ralf100m.de - do momentu dokonania pełnej płatności. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego powiadomienia nas o każdej zmianie miejsca zamieszkania lub prowadzenia działalności gospodarczej, o ile roszczenia z tytułu dostarczonych towarów są nadal wymagalne lub towary nie zostały jeszcze dostarczone.

10. przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych

- ralf100m.de - zobowiązuje się do ochrony prywatności wszystkich osób dokonujących zakupów na naszej stronie internetowej oraz do poufnego traktowania danych osobowych. Jest to oparte na obowiązujących przepisach prawnych, takich jak federalna ustawa o ochronie danych (BDSG) oraz ustawa o usługach informacyjnych i komunikacyjnych (IuKDG). Dane otrzymane od użytkownika będą przechowywane. Użytkownik może jednak w dowolnym momencie usunąć swoje dane; prosimy o poinformowanie nas o tym pocztą elektroniczną na adres info@ralf100m.de.

Składając zamówienie w naszym sklepie internetowym, użytkownik wyraża zgodę na przesyłanie nieregularnych ofert specjalnych lub biuletynów pocztą elektroniczną. Jeśli nie chcesz już otrzymywać tych wiadomości e-mail, po prostu wyślij wiadomość e-mail na adres info@ralf100m.de.

11. klauzula salwatoryjna

Nieważność poszczególnych postanowień nie wpływa zasadniczo na ważność pozostałej części umowy. Jeżeli postanowienie stanie się lub będzie prawnie nieskuteczne, strony niniejszym uzgadniają, że zobowiązują się do zastąpienia tego postanowienia prawnie skutecznym postanowieniem, które będzie najbardziej zbliżone do intencji wyrażonej w niniejszych Ogólnych Warunkach.

12 Miejsce spełnienia świadczenia i jurysdykcja

Miejscem wykonania i jurysdykcji jest siedziba - ralf100m.de -. Obowiązuje wyłącznie prawo Republiki Federalnej Niemiec.

Czat na żywo
Cześć, jestem Mojo a ChatBot. Co mogę dla Ciebie zrobić?