+49 (30) 120 899 27Platforma edukacyjna
Ralf Hundertmark

Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
Szwecja
+49 (30) 120 899 27
Pytania i wsparcie przed zakupem:
Do formularza kontaktowego
Odpowiedzialny za treść zgodnie z § 55 Abs. 2 RStV:
Ralf Hundertmark
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
Szwecja

Nadruk

Ralf Hundertmark
SE650227025601
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand , Szwecja

Tel: +49 (30) 120 899 27
E-mail: info@ralf100m.de

Numer identyfikacji podatkowej: SE650227025601

Rozstrzyganie sporów:
Komisja Europejska zapewnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), która jest dostępna pod adresem https://ec.europa.eu/odr.
Nie jesteśmy skłonni ani zobowiązani do uczestniczenia w postępowaniach rozstrzygających spory przed konsumenckimi komisjami arbitrażowymi.

Ochrona danych

W niniejszej polityce prywatności chcielibyśmy poinformować o rodzaju, zakresie i celu przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej również "danymi"). Dane osobowe to wszystkie dane, które mają osobiste odniesienie do użytkownika, np. imię i nazwisko, adres, adres e-mail lub zachowanie użytkownika. Polityka prywatności ma zastosowanie do wszystkich operacji przetwarzania danych przeprowadzanych przez nas, zarówno w kontekście naszej podstawowej działalności, jak i dostarczanych przez nas mediów online.

Kto jest odpowiedzialny za przetwarzanie danych w naszej firmie?

Odpowiedzialny za przetwarzanie danych jest

Ralf Hundertmark
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
Szwecja
+49 (30) 120 899 27
info@ralf100m.de
https://ralf100m.de/impressum/

Przetwarzanie danych użytkownika w kontekście świadczonych przez nas usług edukacyjnych i szkoleniowych

Jeśli użytkownik uczestniczy w naszych usługach edukacyjnych i szkoleniowych lub jest zainteresowany naszymi usługami, rodzaj, zakres i cel przetwarzania jego danych zależy od stosunku umownego lub przedumownego, który istnieje między nami. W tym sensie przetwarzane przez nas dane obejmują wszystkie dane, które są lub zostały dostarczone przez użytkownika w celu skorzystania z usług umownych lub przedumownych i które są wymagane do przetworzenia zapytania lub umowy zawartej między nami. Obejmuje to również ocenę wydajności i ocenę naszych usług i personelu dydaktycznego. O ile nie określono inaczej w dalszych informacjach w niniejszej polityce prywatności, przetwarzanie danych użytkownika i ich ujawnianie stronom trzecim jest ograniczone do danych, które są niezbędne i celowe do udzielenia odpowiedzi na zapytania użytkownika i/lub do wypełnienia umowy zawartej między użytkownikiem a nami, do ochrony naszych praw i do wypełnienia zobowiązań prawnych. Poinformujemy użytkownika, które dane są wymagane w tym celu przed lub w trakcie gromadzenia danych. W zakresie, w jakim korzystamy z usług dostawców zewnętrznych w celu świadczenia naszych usług, zastosowanie mają informacje o ochronie danych odpowiednich dostawców zewnętrznych.

Szczególne kategorie danych

Jeśli użytkownik uczestniczy w naszych usługach szkoleniowych i edukacyjnych lub przesyła nam zapytanie, ponieważ jest zainteresowany oferowanymi przez nas usługami szkoleniowymi i edukacyjnymi, przetwarzanie danych może również dotyczyć tak zwanych szczególnych kategorii danych. Obejmują one w szczególności informacje o stanie zdrowia użytkownika oraz informacje ujawniające jego poglądy polityczne, przekonania religijne lub światopoglądowe (art. 9 ust. 1 RODO). Przetwarzamy te dane wyłącznie w celu świadczenia usług szkoleniowych, ochrony zdrowia, ochrony socjalnej lub żywotnych interesów użytkownika. Jeśli będziemy potrzebować wyżej wymienionych danych do celów innych niż wymienione powyżej, poinformujemy Cię o tym szczegółowo przed przetworzeniem tych danych, a następnie uzyskamy Twoją wyraźną zgodę.

Jeśli jest to konieczne do wykonania zawartej między nami umowy, świadczenia usług szkoleniowych, ochrony zdrowia, ochrony socjalnej lub żywotnych interesów użytkownika, możemy również przekazać dane użytkownika stronom trzecim, takim jak urzędy lub doradcy podatkowi.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania umowy)

Szczególne kategorie danych osobowych:

 • Dane dotyczące zdrowia
 • Dane ujawniające przekonania religijne lub polityczne

Osoby zainteresowane: Uczniowie, stażyści, studenci, zainteresowane strony, partnerzy biznesowi i kontraktowi

Cel przetwarzania: Przetwarzanie usług umownych, komunikacja i odpowiadanie na zapytania kontaktowe, procedury biurowe i organizacyjne

Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Prawa użytkownika wynikające z RODO

Zgodnie z RODO użytkownikowi przysługują wymienione poniżej prawa, których może dochodzić w dowolnym momencie u administratora wskazanego w sekcji 1 niniejszego oświadczenia o ochronie danych:

 • Prawo do informacji: Użytkownik ma prawo zażądać od nas informacji o tym, czy i jakie jego dane przetwarzamy.
 • Prawo do sprostowania: Użytkownik ma prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych danych lub uzupełnienia niekompletnych danych.
 • Prawo do anulowania: Użytkownik ma prawo zażądać usunięcia swoich danych.
 • Prawo do ograniczeń: W niektórych przypadkach użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przetwarzali jego dane tylko w ograniczonym zakresie.
 • Prawo do przenoszenia danych: Użytkownik ma prawo zażądać, abyśmy przekazali jego dane użytkownikowi lub innemu administratorowi w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego.
 • Prawo do odwołaniaUżytkownik ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego. Odpowiedzialny jest organ nadzorczy właściwy dla miejsca zamieszkania użytkownika, jego miejsca pracy lub siedziby naszej firmy.

Prawo do anulowania

Użytkownik ma prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

Prawo do sprzeciwu

Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania jego danych, które opieramy na naszym uzasadnionym interesie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO. W przypadku skorzystania z prawa do sprzeciwu prosimy o wyjaśnienie przyczyn. Wówczas nie będziemy już przetwarzać danych osobowych użytkownika, chyba że będziemy w stanie udowodnić, że ważne uzasadnione podstawy przetwarzania danych przeważają nad interesami i prawami użytkownika.

Niezależnie od powyższego, użytkownik ma prawo w dowolnym momencie sprzeciwić się przetwarzaniu jego danych osobowych do celów reklamowych i analizy danych.

Sprzeciw należy kierować na adres kontaktowy administratora danych podany powyżej.

Kiedy usuwamy dane użytkownika?

Usuwamy dane użytkownika, gdy nie są nam już potrzebne lub gdy użytkownik nas o to poprosi. Oznacza to, że - o ile nie określono inaczej w poszczególnych informacjach o ochronie danych w niniejszej polityce prywatności - usuniemy dane użytkownika,

 • jeżeli cel przetwarzania danych przestał istnieć, a tym samym nie istnieje już odpowiednia podstawa prawna określona w indywidualnych informacjach o ochronie danych, np.
  • po zakończeniu stosunku umownego lub członkostwa między nami (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub
  • po ustaniu naszego uzasadnionego interesu w dalszym przetwarzaniu lub przechowywaniu danych użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • jeśli użytkownik skorzysta z prawa do odwołania i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. b-f RODO,
 • jeśli użytkownik skorzysta z prawa do wniesienia sprzeciwu i nie istnieją żadne uzasadnione podstawy do usunięcia danych.

Jeśli jednak nadal musimy przechowywać (niektóre części) danych użytkownika do innych celów, na przykład dlatego, że okresy przechowywania danych podatkowych (zwykle 6 lat w przypadku korespondencji biznesowej lub 10 lat w przypadku dokumentów księgowych) lub dochodzenie, wykonywanie lub obrona roszczeń prawnych wynikających ze stosunków umownych (do czterech lat) sprawiają, że jest to konieczne lub dane są potrzebne do ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, usuniemy (tę część) danych użytkownika dopiero po upływie tych okresów. Do czasu upływu tych okresów ograniczamy jednak przetwarzanie tych danych do tych celów (wypełnienie obowiązków przechowywania).

Pliki cookie

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie. Pliki cookie to małe pliki tekstowe składające się z szeregu cyfr i liter, które są przechowywane na używanym urządzeniu. Pliki cookie służą przede wszystkim do wymiany informacji między urządzeniem używanym przez użytkownika a naszą witryną internetową. Obejmuje to na przykład ustawienia języka na stronie internetowej, status logowania lub lokalizację, w której oglądano wideo.

Podczas odwiedzin na naszej stronie internetowej wykorzystywane są dwa rodzaje plików cookie:

 • Tymczasowe pliki cookie (sesyjne pliki cookie): Przechowują one tak zwany identyfikator sesji, za pomocą którego różne żądania z przeglądarki mogą być przypisane do wspólnej sesji. Sesyjne pliki cookie są usuwane po wylogowaniu lub zamknięciu przeglądarki.
 • Stałe pliki cookie: Stałe pliki cookie pozostają zapisane nawet po zamknięciu przeglądarki. Umożliwia to naszej witrynie rozpoznanie komputera użytkownika po powrocie na naszą witrynę. W tych plikach cookie przechowywane są na przykład informacje o ustawieniach językowych lub dane logowania. Te pliki cookie mogą być również wykorzystywane do dokumentowania i przechowywania zachowania użytkownika podczas surfowania. Dane te mogą być wykorzystywane do celów statystycznych, marketingowych i personalizacji.

Oprócz powyższej kategoryzacji, pliki cookie można również rozróżniać w zależności od ich celu:

 • Niezbędne pliki cookie: Są to pliki cookie, które są absolutnie niezbędne do działania naszej witryny internetowej w celu zapisywania loginów lub koszyków zakupów na czas trwania sesji użytkownika lub pliki cookie, które są ustawiane ze względów bezpieczeństwa.
 • Statystyczne, marketingowe i personalizacyjne pliki cookie: Są to pliki cookie wykorzystywane do celów analitycznych lub pomiaru zasięgu. Takie "śledzące" pliki cookie mogą być wykorzystywane w szczególności do przechowywania informacji o wprowadzonych hasłach wyszukiwania lub częstotliwości wyświetlania stron. Ponadto zachowanie poszczególnych użytkowników podczas surfowania (np. oglądanie określonych treści, korzystanie z funkcji itp.) może być również przechowywane w profilu użytkownika. Takie profile są wykorzystywane do wyświetlania użytkownikom treści odpowiadających ich potencjalnym zainteresowaniom. Jeśli korzystamy z usług, które przechowują pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika do celów statystycznych, marketingowych i personalizacji, poinformujemy o tym użytkownika oddzielnie w kolejnych sekcjach naszej polityki prywatności lub podczas uzyskiwania jego zgody.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP).

Osoby zainteresowane: Użytkownicy naszych usług online

Cel przetwarzania: Wyświetlanie naszych stron internetowych, zapewnienie działania naszych stron internetowych, ulepszanie naszej oferty internetowej, komunikacja i marketing.

Podstawa prawna:
Uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Jeśli nie uzyskamy zgody użytkownika na ustawienie plików cookie, opieramy przetwarzanie jego danych na naszym uzasadnionym interesie w poprawie jakości i łatwości obsługi naszej witryny internetowej, w szczególności jej treści i funkcji. Użytkownik może skorzystać z ustawień bezpieczeństwa przeglądarki, aby sprzeciwić się wykorzystywaniu przez nas plików cookie w ramach naszego uzasadnionego interesu. Użytkownik może tam określić, czy nie akceptuje plików cookie od samego początku, czy akceptuje je tylko na żądanie, czy też chce, aby pliki cookie były usuwane przy każdym zamknięciu przeglądarki. W przypadku dezaktywacji plików cookie na naszej stronie internetowej może nie być możliwe korzystanie ze wszystkich jej funkcji w pełnym zakresie.

Zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO
Jeśli poprosimy użytkownika o zezwolenie na umieszczenie określonych plików cookie na jego urządzeniu końcowym przed odwiedzeniem naszej witryny internetowej, a użytkownik wyrazi na to zgodę, podstawę prawną można znaleźć w udzielonej zgodzie. W ramach zgody użytkownika poinformujemy go szczegółowo, które pliki cookie są przez nas ustawiane. Jeśli użytkownik nie wyrazi takiej zgody, ustawione zostaną tylko tak zwane technicznie niezbędne pliki cookie, które są wymagane do prawidłowego działania naszej witryny internetowej i jej wyświetlania w przeglądarce użytkownika. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na ustawienie plików cookie, ma możliwość wycofania swojej zgody w dowolnym momencie.

Webhosting

W celu utrzymania naszej strony internetowej korzystamy z usług dostawcy, na którego serwerze nasza strona internetowa jest przechowywana i udostępniana do pobrania w Internecie (hosting). Dostawca może przetwarzać wszystkie dane przesyłane za pośrednictwem używanej przeglądarki, które są generowane podczas korzystania z naszej strony internetowej. Obejmuje to w szczególności adres IP użytkownika, który jest wymagany przez dostawcę w celu dostarczenia naszej oferty online do używanej przeglądarki, a także wszystkie wpisy dokonywane przez użytkownika za pośrednictwem naszej strony internetowej. Ponadto dostawca, z którego usług korzystamy, może

 • data i godzina dostępu do naszej strony internetowej
 • Różnica strefy czasowej w stosunku do czasu uniwersalnego (GMT)
 • Status dostępu (status HTTP)
 • ilość przesłanych danych
 • dostawca usług internetowych systemu uzyskującego dostęp
 • typ używanej przeglądarki i jej wersja
 • używany system operacyjny
 • strona internetowa, z której użytkownik mógł przejść na naszą stronę internetową
 • strony lub podstrony odwiedzane przez użytkownika w naszej witrynie.

gromadzić. Wyżej wymienione dane są przechowywane jako pliki dziennika na serwerach naszego dostawcy. Jest to niezbędne do zapewnienia stabilności i bezpieczeństwa działania naszej strony internetowej.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Osoby zainteresowane: Użytkownicy naszej strony internetowej

Cel przetwarzania: Wyświetlanie naszych stron internetowych, zapewnienie działania naszych stron internetowych

Podstawa prawna: Uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Zlecone przez nas hosty internetowe:

Sieć dostarczania treści

Do dostarczania naszych stron internetowych używamy sieci dostarczania treści (CDN). CDN to sieć rozproszonych regionalnie serwerów połączonych przez Internet. Skalowalne możliwości przechowywania i dostarczania są udostępniane za pośrednictwem CDN. Optymalizuje to czas ładowania naszych stron internetowych i zapewnia optymalną przepustowość danych nawet przy wysokich szczytach obciążenia. Żądania użytkowników na naszych stronach internetowych są kierowane przez serwery CDN. Na podstawie tych strumieni danych tworzone są statystyki. Z jednej strony służy to wczesnemu rozpoznawaniu potencjalnych zagrożeń dla naszej witryny ze strony złośliwego oprogramowania, a z drugiej strony ciągłemu ulepszaniu naszej oferty i uczynieniu naszej witryny bardziej przyjazną dla użytkownika.

Zwracamy uwagę, że w zależności od kraju siedziby usługodawcy wymienionego poniżej, dane gromadzone za pośrednictwem usługi mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unią Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony w RODO nie będzie przestrzegany, a egzekwowanie praw użytkownika będzie utrudnione lub niemożliwe.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Cel przetwarzania: Optymalizacja techniczna strony internetowej, analiza błędów i zachowań użytkowników

Podstawa prawna: Uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Wykorzystywani dostawcy usług CDN:

Cloudflare

Dostawca usług: Cloudflare Inc, 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, USA
Strona internetowa: https://www.cloudflare.com/
Polityka prywatności: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Zakres gromadzonych danych: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/

Skontaktuj się z nami

Jeśli użytkownik skontaktuje się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej, mediów społecznościowych, telefonu, faksu, poczty, naszego formularza kontaktowego lub w jakikolwiek inny sposób i przekaże nam swoje dane osobowe, takie jak imię i nazwisko, numer telefonu lub adres e-mail, lub przekaże dalsze informacje o sobie lub swojej prośbie, będziemy przetwarzać te dane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie w ramach stosunku przedumownego lub umownego istniejącego między nami.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane dotyczące treści (teksty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania umowy)

Osoby zainteresowane: Zainteresowane strony, klienci, partnerzy biznesowi i umowni

Cel przetwarzania: Komunikacja i odpowiadanie na zapytania kontaktowe, procedury biurowe i organizacyjne

Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Rejestracja, logowanie i konto użytkownika

Użytkownik ma możliwość zarejestrowania się na naszym nośniku internetowym w celu utworzenia konta użytkownika. Wymaga to wprowadzenia danych osobowych na ekranie wprowadzania. Wymagane dane obejmują w szczególności imię i nazwisko, adres e-mail, nazwę użytkownika (jeśli dotyczy) i hasło. Dane te są przechowywane i przetwarzane przez nas w celu utworzenia konta użytkownika i umożliwienia (ponownej) rejestracji. Dane te mogą zostać zmienione lub usunięte przez użytkownika w dowolnym momencie. Dane nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że służy to technicznemu i organizacyjnemu przetwarzaniu istniejącej między nami umowy użytkownika. Aby chronić użytkownika i nas przed nieuprawnionymi rejestracjami, przechowujemy adres IP przypisany użytkownikowi w momencie rejestracji, a także datę i godzinę rejestracji.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania umowy)
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury)
 • Dane dotyczące treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Cel przetwarzania: Przetwarzanie usług umownych, komunikacja i odpowiadanie na zapytania kontaktowe, środki bezpieczeństwa.

Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Anulowanie: Zobacz punkt: "Kiedy usuniemy Twoje dane?". Chcielibyśmy również zwrócić uwagę użytkownika na fakt, że usuniemy dane zebrane podczas rejestracji i dane dotyczące treści przechowywane na koncie, gdy tylko użytkownik usunie swoje konto, z zastrzeżeniem wszelkich sprzecznych ustawowych obowiązków przechowywania. W związku z tym prosimy użytkowników, którzy chcą lub muszą uzyskać dostęp do danych treści przechowywanych na koncie nawet po usunięciu konta, o utworzenie kopii zapasowej w inny sposób przed usunięciem konta.

Twoje komentarze lub oceny

Użytkownik ma możliwość komentowania naszych wpisów, wyrażania opinii lub publikowania treści w wyznaczonych obszarach naszej witryny. Ponieważ możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za niezgodną z prawem treść komentarza (obelgi, obraźliwą krytykę, podżeganie do nienawiści, zakazane obrazy przemocy itp.), przechowujemy adres IP użytkownika przez okres 7 dni, aby w razie potrzeby móc ustalić jego tożsamość.

Podstawa prawnaArt. 6 ust. 1 lit. f RODO

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane dotyczące treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Cel przetwarzania: Wypełnianie zobowiązań umownych, komunikacja i przetwarzanie zapytań, uzyskiwanie informacji zwrotnych, środki bezpieczeństwa.

Przetwarzanie danych użytkownika podczas składania zamówienia w naszym sklepie internetowym

W przypadku składania zamówień za pośrednictwem naszego sklepu internetowego przetwarzamy informacje podane przez użytkownika podczas procesu składania zamówienia w celu jego realizacji. Obejmuje to w szczególności imię i nazwisko, adres i elektroniczne dane kontaktowe, informacje dotyczące przetwarzania procesu płatności oraz szczegóły konkretnego zamówienia. O tym, jakich danych potrzebujemy, poinformujemy szczegółowo podczas procesu składania zamówienia.

Jeśli jest to konieczne do wykonania umowy zawartej między nami, w celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub ze względu na przepisy prawa, przekażemy dane użytkownika stronom trzecim, takim jak firma logistyczna, której zlecono dostawę, dostawcy usług płatniczych w celu przetwarzania płatności oraz nasz doradca podatkowy, z uwzględnieniem praw użytkownika. Jeśli korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych w celu świadczenia naszych usług, zastosowanie mają informacje o ochronie danych odpowiednich podmiotów zewnętrznych.

Środki reklamowe: Możemy również wykorzystywać podane przez użytkownika dane w celu informowania go pocztą tradycyjną lub elektroniczną o podobnych interesujących produktach i/lub usługach po złożeniu przez niego zamówienia.

Informacje o używanym przez nas systemie sklepowym

Korzystamy z systemu sklepowego dostawcy zewnętrznego wymienionego poniżej, którego używamy do przetwarzania zamówień i płatności przychodzących oraz do zarządzania naszymi zapasami. Jeśli złożysz zamówienie w naszym sklepie internetowym, przekażemy Twoje imię i nazwisko, adres i elektroniczne dane kontaktowe, informacje dotyczące przetwarzania procesu płatności i konkretnego zamówienia dostawcy systemu sklepowego w celu przetworzenia zamówienia i transakcji płatniczych.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane dotyczące umowy (np. przedmiot umowy, czas trwania umowy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Osoby zainteresowane: Klienci, zainteresowane strony, partnerzy biznesowi i umowni

Cel przetwarzania: Przetwarzanie zamówień, komunikacja i, w razie potrzeby, marketing, a także odpowiadanie na zapytania, bezpieczeństwo danych, procedury biurowe i organizacyjne.

Podstawa prawna: Realizacja umowy i zapytania przedumowne, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, obowiązek prawny, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

WOO COMMERCE

Dostawca usług: Automattic Inc, 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA
Strona internetowa: https://woocommerce.com/#
Polityka prywatności: https://automattic.com/privacy/

Dostawca usług płatniczych

Zgodnie z naszymi zobowiązaniami prawnymi lub ze względu na nasze uzasadnione interesy w zakresie wydajnego, bezpiecznego i zorientowanego na klienta przetwarzania płatności, osoby, które zawarły z nami umowę lub inny stosunek prawny, mogą korzystać z usług banków i instytucji kredytowych, a także innych dostawców usług płatniczych w celu dokonania płatności. Oferowani przez nas dostawcy usług płatniczych przetwarzają w tym kontekście dane inwentaryzacyjne, w tym imię i nazwisko, adres lub dane bankowe, takie jak numer konta/karty kredytowej, hasła, numery TAN, numery weryfikacyjne, a także informacje o zawartej umowie i informacje o odbiorcy płatności.

Dane gromadzone w tym kontekście są wymagane, aby umożliwić dostawcy usług płatniczych przetworzenie płatności. Tylko zlecony przez nas dostawca usług płatniczych gromadzi i przetwarza te dane osobowe. W żadnym momencie nie otrzymujemy informacji o koncie lub danych karty kredytowej użytkownika. Jesteśmy informowani przez naszego dostawcę usług płatniczych, czy płatność naszych klientów została otrzymana, czy nie. Możliwe jest, że nasi dostawcy usług płatniczych mogą przekazywać dane naszych klientów do biur informacji kredytowej w celu sprawdzenia tożsamości i zdolności kredytowej płatnika. W tym zakresie odnosimy się do polityki prywatności i ogólnych warunków (GTC) naszych dostawców usług płatniczych.

Zastosowanie mają warunki i postanowienia dotyczące ochrony danych danego dostawcy usług płatniczych. Informacje te można znaleźć na stronie internetowej danego dostawcy usług lub w aplikacji transakcyjnej. Aby uzyskać więcej informacji i dochodzić swoich praw dotyczących anulowania i informacji, należy zapoznać się z postanowieniami odpowiedniego dostawcy usług.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwa, adres),
 • Dane dotyczące użytkowania (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie określonymi tematami, godziny dostępu),
 • Dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, faktury, historia płatności),
 • Dane dotyczące transakcji (np. termin, kategoria klienta, przedmiot umowy),
 • Komunikacja i metadane (np. adres IP, informacje o urządzeniu lub systemie komputerowym)

Cel przetwarzania: Skuteczne, bezpieczne i zorientowane na klienta oferty (usługi) płatności oraz przetwarzanie płatności zgodnie z umowami.

Podstawa prawna: Wykonanie umowy i realizacja zapytań przedumownych, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, prawnie uzasadnione interesy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Opcje anulowania: Zgodę na wykorzystywanie danych osobowych można w każdej chwili odwołać, kontaktując się z odpowiednim dostawcą usług płatniczych. Pomimo cofnięcia zgody dostawca usług płatniczych może nadal być upoważniony do przetwarzania, wykorzystywania i przekazywania danych osobowych, które są absolutnie niezbędne do przetwarzania płatności na podstawie umowy. W odniesieniu do przechowywania i terminowego usuwania danych osobowych, odsyłamy do odpowiednich przepisów o ochronie danych dostawcy usług płatniczych.

Korzystamy z usług następujących dostawców usług płatniczych:

PayPal

Dostawca usług: PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luksemburg
Strona internetowa: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home
Polityka prywatności: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#

Reklama online

Korzystamy z usług do wyświetlania reklam internetowych. Usługi, z których korzystamy, gromadzą określone dane użytkownika za pośrednictwem plików cookie lub pikseli. Obejmuje to w szczególności informacje o tym, z której witryny użytkownik trafił na naszą witrynę (tzw. odsyłacz), do których stron naszej witryny uzyskał dostęp, jak długo odwiedzał nasze strony i jakie interakcje na nich wykonał. Ponadto gromadzone są dane dotyczące używanej przeglądarki, systemu komputerowego i typu urządzenia. Ponadto informacje demograficzne, takie jak wiek lub płeć, mogą być również gromadzone za pośrednictwem takiej usługi jako wartości pseudonimizowane. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych o swojej lokalizacji, mogą one również być przetwarzane, w zależności od dostawcy. W celu gromadzenia i przechowywania tych danych odpowiednia usługa umieszcza plik cookie lub tak zwany piksel zliczający na urządzeniu końcowym, z którego korzysta użytkownik, który gromadzi również przypisany do niego adres IP. Jest on jednak skracany za pomocą tak zwanej procedury maskowania IP, dzięki czemu adres IP nie może być już przypisany do wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Zasadniczo podczas korzystania z danej usługi nie są przechowywane żadne wyraźne dane, takie jak imiona i nazwiska lub adresy e-mail. Dzieje się tak tylko w przypadku, gdy jesteś członkiem sieci społecznościowej, która oferuje jedną z usług wymienionych poniżej i łączy Twój profil z wyżej wymienionymi danymi.

Dane są analizowane przez usługę, z której korzystamy, w celu sporządzenia raportu zawierającego zestawienia statystyczne dotyczące liczby odwiedzających wygenerowanych przez reklamę oraz skuteczności działania reklamowego. Raporty pokazują między innymi całkowitą liczbę użytkowników, którzy zostali przekierowani na naszą stronę internetową za pośrednictwem naszych reklam. Raporty zawierają również informacje na temat urządzeń końcowych i przeglądarek użytkowników, lokalizacji, w których znajdowali się użytkownicy oraz czasu kliknięcia reklam. Raporty nie zawierają jednak żadnych informacji, które mogłyby zostać wykorzystane do osobistej identyfikacji użytkownika naszej witryny.

Zwracamy uwagę, że w zależności od lokalizacji usługodawcy, dane gromadzone za pośrednictwem usługi mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unią Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony w RODO nie będzie przestrzegany, a egzekwowanie praw użytkownika będzie utrudnione lub niemożliwe.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Osoby zainteresowane: Użytkownicy naszych usług online

Cel przetwarzania: Pomiar zasięgu, monitorowanie skuteczności kampanii, remarketing oraz marketing oparty na zainteresowaniach i zachowaniach.

Podstawa prawna: Jeśli poprosiliśmy o zgodę użytkownika przed skorzystaniem z danej usługi, jest to podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto korzystamy z odpowiedniej usługi na podstawie naszego uzasadnionego interesu w kierowaniu przepływów odwiedzających na naszą stronę internetową, analizując te przepływy odwiedzających, aby móc stale ulepszać funkcje, oferty i doświadczenia użytkowników, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystamy z usług następujących dostawców usług reklamowych online:

Reklamy Google

Dostawca usług: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Siedziba w Europie: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.
Strona internetowa: https://ads.google.com/home/
Polityka prywatności: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Reklama przez e-mail, pocztę lub telefon

Przetwarzamy dane osobowe na potrzeby komunikacji reklamowej za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu. Użytkownik może w dowolnym momencie sprzeciwić się otrzymywaniu naszych działań reklamowych lub odwołać wcześniej udzieloną zgodę na otrzymywanie naszych działań reklamowych. Aby móc udowodnić w razie wątpliwości, że zgoda została udzielona nawet po sprzeciwie lub odwołaniu, możemy przechowywać dane przez okres do 4 lat po sprzeciwie/odwołaniu. Po wniesieniu sprzeciwu/odwołaniu zgody nie będziemy już wykorzystywać danych użytkownika do żadnych innych celów. Jeśli użytkownik chce, abyśmy usunęli jego dane przed upływem tego terminu, zrobimy to po potwierdzeniu, że pierwotnie wyraził na to zgodę.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu, adres pocztowy)
 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)

Osoby zainteresowane: Partner komunikacyjny

Cel przetwarzania: Bezpośrednie działania reklamowe (marketing) za pośrednictwem poczty elektronicznej, poczty tradycyjnej lub telefonu

Podstawa prawna: Zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Analiza i statystyki internetowe

Korzystamy z usług analizy internetowej w celu rejestrowania i statystycznej analizy przepływu odwiedzających naszą witrynę. Usługi te gromadzą między innymi dane dotyczące strony internetowej, z której użytkownik wszedł na naszą stronę internetową (tzw. odsyłacze), do których stron naszej strony internetowej użytkownik uzyskał dostęp, jak długo odwiedzał nasze strony i jakie interakcje na nich podejmował. Ponadto gromadzone są dane dotyczące używanej przeglądarki, systemu komputerowego i typu urządzenia. Informacje demograficzne, takie jak wiek lub płeć, mogą być również gromadzone jako pseudonimizowane wartości za pośrednictwem takiej usługi. Jeśli użytkownik wyraził zgodę na gromadzenie danych o swojej lokalizacji, mogą one również być przetwarzane, w zależności od dostawcy.

W celu gromadzenia i przechowywania tych danych, usługa analizy internetowej, z której korzystamy, zazwyczaj umieszcza plik cookie na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz, który również gromadzi przypisany do Ciebie adres IP. Jest on jednak skracany za pomocą tak zwanej procedury maskowania IP, dzięki czemu adres IP nie może być już przypisany do wizyty użytkownika na naszej stronie internetowej. Nie są przechowywane żadne inne wyraźne dane, takie jak imiona i nazwiska lub adresy e-mail. Ani my, ani usługa, z której korzystamy, nie znamy tożsamości osób odwiedzających naszą witrynę.

Zwracamy uwagę, że w zależności od kraju siedziby usługodawcy wymienionego poniżej, dane gromadzone za pośrednictwem usługi mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unią Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony w RODO nie będzie przestrzegany, a egzekwowanie praw użytkownika będzie utrudnione lub niemożliwe.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP).

Osoby zainteresowane: Użytkownicy naszych usług online

Cel przetwarzania: Pomiar zasięgu, monitorowanie skuteczności kampanii, remarketing oraz marketing oparty na zainteresowaniach i zachowaniach.

Podstawa prawna: Jeśli poprosiliśmy o zgodę użytkownika przed skorzystaniem z danej usługi, jest to podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Ponadto korzystamy z odpowiedniej usługi na podstawie naszego uzasadnionego interesu w analizowaniu przepływu osób odwiedzających naszą stronę internetową w celu ciągłego ulepszania funkcji, ofert i doświadczenia użytkownika, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Korzystamy z następujących usług analizy sieci:

Google Universal Analytics

Dostawca usług: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Siedziba w UE: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Strona internetowa: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Śledzenie na różnych urządzeniach: Dzięki funkcji cross-device tracking, za pomocą identyfikatora użytkownika można analizować nie tylko dane z odwiedzanych stron internetowych, ale także dane z innych urządzeń, a użytkownik może zostać rozpoznany na innym urządzeniu. Identyfikator użytkownika jest przypisywany przez nas. Służy on jako pseudonim. Identyfikacja użytkownika Internetu nie jest możliwa.
Opcja rezygnacji: Jeśli nie chcesz, aby Twoje dane były wykorzystywane przez Google Analytics, możesz ustawić tak zwaną wtyczkę rezygnacji, która uniemożliwi gromadzenie Twoich danych na naszej stronie internetowej w przyszłości. Wtyczkę tę można pobrać tutaj: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Usługi kurierskie

Komunikujemy się za pośrednictwem komunikatorów. Komunikatory to programy do czatowania, które mogą być używane do wysyłania wiadomości tekstowych, a także plików graficznych lub wideo między użytkownikami w czasie rzeczywistym za pośrednictwem Internetu. Komunikatory mogą być również używane do wysyłania emotikonów, elektronicznych kartek okolicznościowych i kontaktów. Aby wiadomości mogły być przesyłane, uczestnicy muszą być połączeni ze sobą za pomocą programu komputerowego (zwanego klientem) za pośrednictwem sieci takiej jak Internet, bezpośrednio lub za pośrednictwem serwera. Z reguły wiadomości mogą być również wysyłane, gdy druga strona nie jest online - wiadomość jest wtedy tymczasowo przechowywana przez serwer usługi i dostarczana do odbiorcy później, gdy będzie on ponownie dostępny. Wreszcie, usługi te mogą być również wykorzystywane do transmisji ekranu i gier online.

Jeśli usługa wykorzystuje szyfrowanie typu end-to-end dla wysyłanych treści (tekstów, załączników), tylko wybrani partnerzy komunikacyjni, ale nie osoby trzecie lub sam usługodawca, mogą wyświetlić wiadomość. W związku z tym zalecamy regularne instalowanie aktualizacji usługi, aby zapewnić szyfrowanie treści. Usługodawca ma jednak możliwość uzyskania dostępu do metadanych komunikacji. Obejmuje to czas i (w zależności od ustawień) lokalizację komunikacji, a także urządzenie, z którego korzystasz.

Zwracamy uwagę, że w zależności od kraju siedziby dostawcy wymienionego poniżej, dane gromadzone za pośrednictwem jego platformy mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unią Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony w RODO nie będzie przestrzegany, a egzekwowanie praw użytkownika będzie trudne lub niemożliwe.

Dane, których to dotyczy:

 • Spis i dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail)
 • Dane dotyczące treści (np. posty, zdjęcia, filmy)
 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP).

Cel przetwarzania: Komunikacja i marketing

Podstawa prawna: Jeśli poprosiliśmy użytkownika o zgodę przed skorzystaniem z danej usługi, jest to podstawa prawna, art. 6 ust. 1 lit. a RODO. W związku z tym wyjaśniamy, że nie przekażemy danych kontaktowych użytkownika usługodawcy po raz pierwszy bez jego zgody. Jeśli komunikujemy się z użytkownikiem w kontekście inicjowania umowy lub w kontekście istniejącego stosunku umownego za pośrednictwem jednej z poniższych usług, podstawą prawną jest wykonanie lub przygotowanie umowy, art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Ponadto opieramy się na naszych uzasadnionych interesach w szybkiej i skutecznej komunikacji oraz spełnianiu potrzeb naszych partnerów komunikacyjnych w komunikacji następujących usług, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Możliwość sprzeciwu: Użytkownik może w dowolnym momencie odwołać udzieloną nam zgodę na korzystanie z poniższej usługi. Użytkownik może również w dowolnym momencie sprzeciwić się komunikacji za pośrednictwem komunikatora.

Korzystamy z następujących usług kurierskich:

WhatsApp

Dostawca usługi: WhatsApp Inc. 1601 Willow Road Menlo Park, Kalifornia 94025, USA
Siedziba w UE: Whatsapp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia
Firma macierzysta: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA
Strona internetowa: https://www.whatsapp.com/
Polityka prywatności: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

Spotkania online, wideokonferencje i udostępnianie ekranu

Korzystamy z usług stron trzecich w celu ułatwienia spotkań online, połączeń konferencyjnych wideo i/lub audio oraz seminariów online między pracownikami oraz z zainteresowanymi stronami lub klientami. Jeśli użytkownik komunikuje się z nami za pośrednictwem takiej usługi, dane zebrane w tym procesie komunikacji będą przetwarzane zarówno przez nas, jak i przez dostawcę zewnętrznego. Dane, które mogą pojawić się w takim procesie komunikacji, obejmują w szczególności dane logowania i dane kontaktowe, wypowiedzi w oknie czatu, wypowiedzi wideo i audio oraz udostępnioną zawartość ekranu. Dane przetwarzane przez dostawców zewnętrznych, z których korzystamy, obejmują przede wszystkim dane użytkownika i metadane (np. adres IP, informacje o systemie komputerowym). Z reguły zewnętrzni dostawcy przetwarzają te dane w celu sprawdzenia i zagwarantowania bezpieczeństwa usługi. Ponadto wyniki przetwarzania danych są wykorzystywane do optymalizacji oferty dostawcy zewnętrznego i prowadzenia odpowiednich działań marketingowych. W tym zakresie należy zapoznać się z informacjami o ochronie danych dostawcy zewnętrznego.

Zwracamy uwagę, że w zależności od kraju siedziby usługodawcy wymienionego poniżej, dane gromadzone za pośrednictwem usługi mogą być przekazywane i przetwarzane poza Unią Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony w RODO nie będzie przestrzegany, a egzekwowanie praw użytkownika będzie utrudnione lub niemożliwe.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane inwentaryzacyjne (np. nazwiska, adresy)
 • Dane kontaktowe (np. adres e-mail, numer telefonu)
 • Udostępniane treści (np. zdjęcia, filmy, teksty, nagrania audio)
 • Dane użytkownika (np. czas dostępu, odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treścią)
 • Metadane i dane komunikacyjne (np. adres IP, informacje o systemie komputerowym)

Osoby zainteresowane: Zainteresowane strony, klienci, partnerzy komunikacyjni

Cel przetwarzania: Przetwarzanie zapytań kontaktowych, komunikacja wewnętrzna i zewnętrzna z pracownikami oraz zainteresowanymi stronami i klientami, realizacja naszych usług umownych, oferowanie usług

Podstawa prawna: Zgoda, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, realizacja umowy i zapytania przedumowne, art. 6 ust. 1 lit. b RODO, prawnie uzasadniony interes, art. 6 ust. 1 lit. f RODO.

Usługi, z których korzystamy:

Microsoft Teams

Oferowane usługi: wideokonferencje, czaty, konferencje głosowe
Dostawca usług: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Strona internetowa: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Skype

Oferowane usługi: Komunikatory internetowe, wideokonferencje, konferencje głosowe
Dostawca usług: Skype Communications SARL, 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg, Luksemburg
Firma macierzysta: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA
Strona internetowa: https://www.skype.com/de/
Polityka prywatności: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Zoom

Oferowane usługi: wideokonferencje, konferencje głosowe, czaty
Dostawca usług: Zoom Video Communications, Inc, 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, USA
Strona internetowa: https://zoom.us/de-de/meetings.html
Polityka prywatności: https://zoom.us/de-de/privacy.html

Usługi związane z treścią

Korzystamy z określonych usług, aby móc wyświetlać określone treści lub grafiki (filmy, obrazy, muzykę, czcionki, mapy) za pośrednictwem naszej witryny internetowej. Usługi, z których korzystamy, przetwarzają adres IP przypisany do użytkownika podczas jego wizyty na naszej stronie internetowej, ponieważ tylko w ten sposób można wyświetlić odpowiednie treści w używanej przeglądarce. Ponadto dostawcy tych usług mogą umieszczać dodatkowe pliki cookie na urządzeniu końcowym użytkownika, które są wykorzystywane do gromadzenia informacji na temat zachowania użytkownika, jego zainteresowań, używanego urządzenia i przeglądarki oraz czasu i długości sesji. Dostawcy regularnie wykorzystują te dane do celów analitycznych, statystycznych i marketingowych. Ponadto informacje te mogą być również łączone z informacjami pochodzącymi z innych źródeł. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy użytkownik sam posiada konto u usługodawcy i jest tam zalogowany w czasie sesji.

Zwracamy uwagę, że w zależności od kraju siedziby usługodawcy wymienionego poniżej, dane wymienione bardziej szczegółowo poniżej mogą być przekazywane i przetwarzane na serwerach poza Unią Europejską. W takim przypadku istnieje ryzyko, że poziom ochrony danych określony w RODO nie będzie przestrzegany, a egzekwowanie praw użytkownika będzie utrudnione lub niemożliwe.

Dane, których to dotyczy:

 • Dane dotyczące użytkowania (np. czasy dostępu, kliknięte strony internetowe)
 • Dane komunikacyjne (np. informacje o używanym urządzeniu, adres IP)

Osoby zainteresowane: Użytkownicy naszej strony internetowej

Cel przetwarzania: Wyświetlanie naszych stron internetowych, oferowanie treści, gwarantowanie działania naszych stron internetowych

Podstawa prawna: Zgoda za pośrednictwem banera zgody na pliki cookie, art. 6 ust. 1 lit. a RODO, uzasadnione interesy, art. 6 ust. 1 lit. f RODO

Korzystamy z następujących usług dotyczących treści:

Mapy Google

Na naszej stronie internetowej korzystamy z Map Google. Google gromadzi i przetwarza adres IP odwiedzającego. Gdy użytkownik odwiedza stronę internetową, na której zintegrowane są Mapy Google, jego adres IP i dane dotyczące lokalizacji (te ostatnie zazwyczaj nie bez zgody użytkownika) są przesyłane do Google, niezależnie od tego, czy Mapy Google są faktycznie używane, czy też użytkownik jest zalogowany na swoje konto Google. Adres IP użytkownika zostanie przypisany do konta Google, jeśli użytkownik jest na nim zalogowany podczas odwiedzania naszej witryny.

Dostawca usług: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Siedziba w UE: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Strona internetowa: https://www.google.de/maps
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
Opcja rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Czcionki internetowe Google

Dzięki Google Web Fonts możemy zintegrować czcionki (czcionki internetowe) z projektem naszej witryny i wyświetlać je poprawnie w przeglądarce podczas przeglądania naszych stron internetowych. Te czcionki internetowe są integrowane poprzez wywołanie serwera Google. Stamtąd czcionki są przekazywane do przeglądarki w postaci skompresowanej i tam rozpakowywane. Serwer ten znajduje się zazwyczaj w USA. Jeśli użytkownik odwiedzi jedną z naszych stron, na której zintegrowane są czcionki Google, Google otrzyma informację, którą z naszych stron odwiedził.

Dostawca usług: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Siedziba w UE: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia
Strona internetowa: https://fonts.google.com/
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy

YouTube

Używamy komponentów YouTube na tej stronie internetowej do osadzania filmów na naszej stronie internetowej, aby można je było odtwarzać za pośrednictwem przeglądarki internetowej podczas odwiedzania naszej strony internetowej. Podczas wizyty na naszej stronie internetowej zarówno YouTube, jak i Google są informowane o tym, do której strony lub podstrony użytkownik uzyskał dostęp, przesyłając adres IP użytkownika na zewnętrzne serwery Google w USA. Informacje te są przesyłane niezależnie od tego, czy wyświetlane filmy są faktycznie oglądane lub klikane, czy też użytkownik jest zalogowany na swoje konto YouTube lub Google. Informacje te są gromadzone i przypisywane do konta Google, jeśli użytkownik jest na nim zalogowany podczas uzyskiwania dostępu do naszej witryny.

Dostawca usług: YouTube, LLC, 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, USA
Strona internetowa: https://www.youtube.com/
Polityka prywatności: https://policies.google.com/privacy
Opcja rezygnacji: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Środki bezpieczeństwa

Stosujemy również najnowocześniejsze techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa w celu zapewnienia zgodności z przepisami o ochronie danych oraz ochrony danych przed przypadkową lub celową manipulacją, częściową lub całkowitą utratą, zniszczeniem lub nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

Aktualność i zmiany niniejszej polityki prywatności

Niniejsza polityka prywatności jest obecnie ważna i pochodzi z czerwca 2023 r. Ze względu na zmiany wymogów prawnych lub regulacyjnych może być konieczne dostosowanie niniejszej polityki prywatności.

Niniejsza polityka prywatności została stworzona przy pomocy generatora ochrony danych SOS Recht. SOS Recht to usługa świadczona przez Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft z siedzibą w Berlinie.

Czat na żywo
Cześć, jestem Mojo a ChatBot. Co mogę dla Ciebie zrobić?