+49 (30) 120 899 27Πλατφόρμα μάθησης
Ralf Hundertmark

Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
Σουηδία
+49 (30) 120 899 27
Ερωτήσεις και υποστήριξη πριν από την αγορά:
Στη φόρμα επικοινωνίας
Υπεύθυνος για το περιεχόμενο σύμφωνα με το άρθρο 55 Abs. 2 RStV:
Ralf Hundertmark
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
Σουηδία

Εκτύπωση

Ralf Hundertmark
SE650227025601
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand , Σουηδία

Τηλ: +49 (30) 120 899 27
E-mail: info@ralf100m.de

Αριθμός φορολογικού μητρώου πωλήσεων: SE650227025601

Επίλυση διαφορών:
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια πλατφόρμα για την εξωδικαστική ηλεκτρονική επίλυση διαφορών (πλατφόρμα ODR), η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/odr.
Δεν είμαστε ούτε πρόθυμοι ούτε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε διαδικασίες επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπών διαιτησίας καταναλωτών.

Προστασία δεδομένων

Με την παρούσα πολιτική απορρήτου, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με τον τύπο, το πεδίο εφαρμογής και τον σκοπό της επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων (εφεξής "δεδομένα"). Προσωπικά δεδομένα είναι όλα τα δεδομένα που έχουν προσωπική αναφορά σε εσάς, π.χ. το όνομα, η διεύθυνση, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή η συμπεριφορά του χρήστη σας. Η πολιτική απορρήτου ισχύει για όλες τις πράξεις επεξεργασίας δεδομένων που πραγματοποιούμε, τόσο στο πλαίσιο των βασικών μας δραστηριοτήτων όσο και για τα διαδικτυακά μέσα που παρέχουμε.

Ποιος είναι υπεύθυνος για την επεξεργασία δεδομένων στην εταιρεία μας

Υπεύθυνος για την επεξεργασία των δεδομένων είναι

Ralf Hundertmark
Vejbyslätts stationsväg 34
26655 Vejbystrand
Σουηδία
+49 (30) 120 899 27
info@ralf100m.de
https://ralf100m.de/impressum/

Επεξεργασία των δεδομένων σας στο πλαίσιο των υπηρεσιών εκπαίδευσης και κατάρτισης που παρέχουμε

Εάν συμμετέχετε στις υπηρεσίες εκπαίδευσης και κατάρτισης ή ενδιαφέρεστε για τις υπηρεσίες μας, ο τύπος, το πεδίο εφαρμογής και ο σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων σας εξαρτάται από τη συμβατική ή προσυμβατική σχέση που υφίσταται μεταξύ μας. Υπό αυτή την έννοια, τα δεδομένα που επεξεργαζόμαστε περιλαμβάνουν όλα τα δεδομένα που παρέχονται ή έχουν παρασχεθεί από εσάς με σκοπό τη χρήση των συμβατικών ή προσυμβατικών υπηρεσιών και που απαιτούνται για τη διεκπεραίωση του αιτήματός σας ή της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ μας. Αυτό περιλαμβάνει επίσης την αξιολόγηση της απόδοσης και την αξιολόγηση των υπηρεσιών και του διδακτικού προσωπικού μας. Εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις περαιτέρω πληροφορίες της παρούσας πολιτικής απορρήτου, η επεξεργασία των δεδομένων σας και η κοινοποίησή τους σε τρίτους περιορίζεται στα δεδομένα που είναι απαραίτητα και σκόπιμα για την απάντηση των ερωτημάτων σας ή/και για την εκπλήρωση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ εσάς και εμάς, για την προστασία των δικαιωμάτων μας και για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων. Θα σας ενημερώσουμε ποια δεδομένα απαιτούνται για το σκοπό αυτό πριν ή κατά τη διάρκεια της συλλογής δεδομένων. Στο βαθμό που χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους για την παροχή των υπηρεσιών μας, ισχύουν οι ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων.

Ειδικές κατηγορίες δεδομένων

Εάν συμμετέχετε στις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες μας ή μας υποβάλετε ένα ερώτημα επειδή ενδιαφέρεστε για τις εκπαιδευτικές και επιμορφωτικές υπηρεσίες που προσφέρουμε, η επεξεργασία δεδομένων μπορεί επίσης να επηρεάσει τις λεγόμενες ειδικές κατηγορίες δεδομένων. Σε αυτές περιλαμβάνονται, ιδίως, πληροφορίες σχετικά με την υγεία σας και πληροφορίες που αποκαλύπτουν τις πολιτικές σας απόψεις ή τις θρησκευτικές ή φιλοσοφικές σας πεποιθήσεις (άρθρο 9 παρ. 1 ΓΚΠΔ). Επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα αποκλειστικά για υπηρεσίες κατάρτισης, για την προστασία της υγείας σας, την κοινωνική προστασία ή τα ζωτικά σας συμφέροντα. Εάν χρειαζόμαστε τα προαναφερθέντα δεδομένα για σκοπούς άλλους από τους προαναφερθέντες, θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς πριν επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά και στη συνέχεια θα λάβουμε τη ρητή συγκατάθεσή σας.

Εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ μας, για υπηρεσίες κατάρτισης, για την προστασία της υγείας σας, της κοινωνικής προστασίας ή των ζωτικών σας συμφερόντων, ενδέχεται επίσης να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, όπως αρχές ή φορολογικούς συμβούλους.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)
 • Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση)
 • Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, διάρκεια της σύμβασης)

Ειδικές κατηγορίες προσωπικών δεδομένων:

 • Δεδομένα υγείας
 • Δεδομένα που αποκαλύπτουν θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Μαθητές, ασκούμενοι, φοιτητές, ενδιαφερόμενοι, επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι

Σκοπός επεξεργασίας: Επεξεργασία συμβατικών υπηρεσιών, επικοινωνία και απάντηση σε ερωτήματα επικοινωνίας, διαδικασίες γραφείου και οργάνωσης

Νομική βάση: Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, νομική υποχρέωση, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.

Τα δικαιώματά σας βάσει του ΓΚΠΔ

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, δικαιούστε τα δικαιώματα που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία μπορείτε να ασκήσετε ανά πάσα στιγμή στον υπεύθυνο επεξεργασίας που αναφέρεται στην ενότητα 1 της παρούσας δήλωσης προστασίας δεδομένων:

 • Δικαίωμα στην πληροφόρηση: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με το αν και ποια δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε.
 • Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διόρθωση εσφαλμένων δεδομένων ή τη συμπλήρωση ελλιπών δεδομένων.
 • Δικαίωμα ακύρωσης: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας.
 • Δικαίωμα στον περιορισμό: Σε ορισμένες περιπτώσεις, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να επεξεργαστούμε τα δεδομένα σας μόνο σε περιορισμένο βαθμό.
 • Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε εσάς ή σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας σε δομημένο, κοινώς χρησιμοποιούμενο και αναγνώσιμο από μηχανήματα μορφότυπο.
 • Δικαίωμα προσφυγήςΈχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία σε εποπτική αρχή. Αρμόδια είναι η εποπτική αρχή του συνήθους τόπου διαμονής σας, του χώρου εργασίας σας ή της έδρας της εταιρείας μας.

Δικαίωμα ακύρωσης

Έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Δικαίωμα ένστασης

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των δεδομένων σας, την οποία βασίζουμε στο έννομο συμφέρον μας σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) του ΓΚΠΔ. Εάν ασκήσετε το δικαίωμά σας να αντιταχθείτε, σας ζητάμε να εξηγήσετε τους λόγους. Στη συνέχεια, δεν θα επεξεργαζόμαστε πλέον τα προσωπικά σας δεδομένα, εκτός εάν μπορούμε να σας αποδείξουμε ότι υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για την επεξεργασία δεδομένων που υπερισχύουν των συμφερόντων και των δικαιωμάτων σας.

Ανεξάρτητα από τα παραπάνω, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για σκοπούς διαφήμισης και ανάλυσης δεδομένων ανά πάσα στιγμή.

Παρακαλείστε να απευθύνετε την αντίρρησή σας στη διεύθυνση επικοινωνίας του υπεύθυνου επεξεργασίας που αναφέρεται ανωτέρω.

Πότε διαγράφουμε τα δεδομένα σας;

Διαγράφουμε τα δεδομένα σας όταν δεν τα χρειαζόμαστε πλέον ή όταν μας δώσετε σχετική εντολή. Αυτό σημαίνει ότι - εκτός εάν αναφέρεται διαφορετικά στις επιμέρους σημειώσεις προστασίας δεδομένων στην παρούσα πολιτική απορρήτου - θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας,

 • εάν ο σκοπός της επεξεργασίας δεδομένων έχει παύσει να υφίσταται και, συνεπώς, η αντίστοιχη νομική βάση που αναφέρεται στις ατομικές ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων δεν υφίσταται πλέον, π.χ.
  • μετά τη λήξη της συμβατικής σχέσης ή της σχέσης μέλους μεταξύ μας (άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ) ή
  • αφού παύσει να ισχύει το έννομο συμφέρον μας για την περαιτέρω επεξεργασία ή αποθήκευση των δεδομένων σας (άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ),
 • εάν ασκήσετε το δικαίωμα ακύρωσης και δεν υπάρχει άλλη νομική βάση για την επεξεργασία κατά την έννοια του άρθρου 6 παράγραφος 1 στοιχείο β-στ ΓΚΠΔ,
 • εάν κάνετε χρήση του δικαιώματός σας να αντιταχθείτε και δεν υπάρχουν επιτακτικοί νόμιμοι λόγοι για τη διαγραφή.

Ωστόσο, εάν εξακολουθούμε να χρειαζόμαστε να διατηρήσουμε (ορισμένα τμήματα) των δεδομένων σας για άλλους σκοπούς, για παράδειγμα επειδή το καθιστούν απαραίτητο οι περίοδοι διατήρησης φορολογικών στοιχείων (συνήθως 6 έτη για την επιχειρηματική αλληλογραφία ή 10 έτη για τα λογιστικά έγγραφα) ή η διεκδίκηση, άσκηση ή υπεράσπιση νομικών αξιώσεων που απορρέουν από συμβατικές σχέσεις (έως και τέσσερα έτη) ή τα δεδομένα είναι απαραίτητα για την προστασία των δικαιωμάτων άλλου φυσικού ή νομικού προσώπου, θα διαγράψουμε (αυτό το τμήμα των δεδομένων σας) μόνο μετά την παρέλευση των εν λόγω περιόδων. Μέχρι τη λήξη αυτών των περιόδων, ωστόσο, περιορίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων αυτών στους σκοπούς αυτούς (εκπλήρωση των υποχρεώσεων διατήρησης).

Cookies

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που αποτελούνται από μια σειρά αριθμών και γραμμάτων και αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιείτε. Τα cookies χρησιμοποιούνται κυρίως για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ της συσκευής που χρησιμοποιείτε και του ιστότοπού μας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, τις ρυθμίσεις γλώσσας σε έναν ιστότοπο, την κατάσταση σύνδεσης ή την τοποθεσία στην οποία παρακολουθήσατε ένα βίντεο.

Δύο τύποι cookies χρησιμοποιούνται όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας:

 • Προσωρινά cookies (session cookies): Αυτά αποθηκεύουν ένα λεγόμενο αναγνωριστικό συνεδρίας, με το οποίο διάφορα αιτήματα από το πρόγραμμα περιήγησής σας μπορούν να αντιστοιχιστούν στην κοινή συνεδρία. Τα cookies συνόδου διαγράφονται όταν αποσυνδεθείτε ή κλείσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας.
 • Μόνιμα cookies: Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα ακόμη και μετά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Αυτό επιτρέπει στον ιστότοπό μας να αναγνωρίζει τον υπολογιστή σας όταν επιστρέφετε στον ιστότοπό μας. Σε αυτά τα cookies αποθηκεύονται, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμίσεις γλώσσας ή πληροφορίες σύνδεσης. Αυτά τα cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την τεκμηρίωση και την αποθήκευση της συμπεριφοράς σας κατά την πλοήγηση. Τα δεδομένα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικούς σκοπούς, σκοπούς μάρκετινγκ και εξατομίκευσης.

Εκτός από την παραπάνω κατηγοριοποίηση, τα cookies μπορούν επίσης να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τον σκοπό τους:

 • Απαραίτητα cookies: Πρόκειται για cookies που είναι απολύτως απαραίτητα για τη λειτουργία του ιστότοπού μας, προκειμένου να αποθηκεύονται οι συνδέσεις ή τα καλάθια αγορών για τη διάρκεια της συνεδρίας σας ή για cookies που έχουν οριστεί για λόγους ασφαλείας.
 • Cookies στατιστικής, μάρκετινγκ και εξατομίκευσης: Πρόκειται για cookies που χρησιμοποιούνται για αναλυτικούς σκοπούς ή για τη μέτρηση της εμβέλειας. Τέτοια cookies "παρακολούθησης" μπορούν να χρησιμοποιηθούν ιδίως για την αποθήκευση πληροφοριών σχετικά με τους όρους αναζήτησης που εισάγονται ή τη συχνότητα των προβολών σελίδων. Επιπλέον, η συμπεριφορά πλοήγησης ενός μεμονωμένου χρήστη (π.χ. προβολή συγκεκριμένου περιεχομένου, χρήση λειτουργιών κ.λπ.) μπορεί επίσης να αποθηκευτεί σε ένα προφίλ χρήστη. Τέτοια προφίλ χρησιμοποιούνται για την προβολή περιεχομένου στους χρήστες που αντιστοιχεί στα πιθανά ενδιαφέροντά τους. Εάν χρησιμοποιούμε υπηρεσίες που αποθηκεύουν cookies στην τελική σας συσκευή για στατιστικούς σκοπούς, σκοπούς μάρκετινγκ και εξατομίκευσης, θα σας ενημερώσουμε σχετικά ξεχωριστά στις επόμενες ενότητες της πολιτικής απορρήτου μας ή κατά τη λήψη της συγκατάθεσής σας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP).

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες των online υπηρεσιών μας

Σκοπός επεξεργασίας: Εμφάνιση των σελίδων μας στο Διαδίκτυο, διασφάλιση της λειτουργίας των σελίδων μας στο Διαδίκτυο, βελτίωση της προσφοράς μας στο Διαδίκτυο, επικοινωνία και μάρκετινγκ.

Νομική βάση:
Νόμιμο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ

Εάν δεν λάβουμε τη συγκατάθεσή σας για την τοποθέτηση cookies, βασίζουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας στο έννομο συμφέρον μας να βελτιώσουμε την ποιότητα και τη φιλικότητα προς το χρήστη του ιστότοπού μας, ιδίως το περιεχόμενο και τις λειτουργίες. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ρυθμίσεις ασφαλείας του προγράμματος περιήγησής σας για να αντιταχθείτε στη χρήση των cookies που θέτουμε στο πλαίσιο του έννομου συμφέροντός μας. Εκεί μπορείτε να καθορίσετε αν δεν αποδέχεστε τα cookies εξαρχής ή αν τα αποδέχεστε μόνο κατόπιν αιτήματος ή αν θέλετε τα cookies να διαγράφονται κάθε φορά που κλείνετε το πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν απενεργοποιηθούν τα cookies για τον ιστότοπό μας, ενδέχεται να μην είναι πλέον δυνατή η χρήση όλων των λειτουργιών του ιστότοπου στο σύνολό τους.

Συγκατάθεση, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ
Εάν σας ζητήσουμε να μας επιτρέψετε να τοποθετήσουμε ορισμένα cookies στην τελική σας συσκευή πριν επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας και συναινέσετε σε αυτό, η νομική βάση θα πρέπει να προκύπτει από τη συγκατάθεση που έχετε δώσει. Στο πλαίσιο της συγκατάθεσής σας, θα σας ενημερώσουμε λεπτομερώς για τα cookies που τοποθετούμε. Εάν δεν δώσετε αυτή τη συγκατάθεση, θα τοποθετηθούν μόνο τα λεγόμενα τεχνικά απαραίτητα cookies που απαιτούνται για την ορθή λειτουργία του ιστότοπού μας και την εμφάνισή του στο πρόγραμμα περιήγησής σας. Εάν έχετε συναινέσει στη ρύθμιση των cookies, έχετε τη δυνατότητα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή.

Webhosting

Για να διατηρήσουμε τον ιστότοπό μας, χρησιμοποιούμε έναν πάροχο στον διακομιστή του οποίου ο ιστότοπός μας αποθηκεύεται και διατίθεται για ανάκτηση στο Διαδίκτυο (φιλοξενία). Ο πάροχος μπορεί να επεξεργάζεται όλα τα δεδομένα που μεταδίδονται μέσω του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και τα οποία δημιουργούνται όταν χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας. Αυτό περιλαμβάνει ιδίως τη διεύθυνση IP σας, την οποία ο πάροχος απαιτεί προκειμένου να είναι σε θέση να παραδώσει την ηλεκτρονική μας προσφορά στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, καθώς και όλες τις καταχωρίσεις που πραγματοποιείτε μέσω του ιστότοπού μας. Επιπλέον, ο πάροχος που χρησιμοποιούμε μπορεί

 • την ημερομηνία και την ώρα πρόσβασης στον ιστότοπό μας
 • Διαφορά ζώνης ώρας από τη μέση ώρα Γκρίνουιτς (GMT)
 • Κατάσταση πρόσβασης (κατάσταση HTTP)
 • τον όγκο των δεδομένων που μεταφέρονται
 • τον πάροχο υπηρεσιών Διαδικτύου του συστήματος πρόσβασης
 • τον τύπο του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείτε και την έκδοσή του
 • το λειτουργικό σύστημα που χρησιμοποιείτε
 • τον ιστότοπο από τον οποίο μπορεί να έχετε φτάσει στον ιστότοπό μας
 • τις σελίδες ή υποσελίδες που επισκέπτεστε στον ιστότοπό μας.

συλλέγουν. Τα προαναφερθέντα δεδομένα αποθηκεύονται ως αρχεία καταγραφής στους διακομιστές του παρόχου μας. Αυτό είναι απαραίτητο για να διασφαλιστεί η σταθερότητα και η ασφάλεια της λειτουργίας του ιστότοπού μας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο)
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP)

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες της ιστοσελίδας μας

Σκοπός επεξεργασίας: Εμφάνιση των σελίδων μας στο Διαδίκτυο, διασφάλιση της λειτουργίας των σελίδων μας στο Διαδίκτυο

Νομική βάση: Νόμιμο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ

Web host(s) που μας έχει ανατεθεί:

Δίκτυο παράδοσης περιεχομένου

Χρησιμοποιούμε ένα δίκτυο διανομής περιεχομένου (CDN) για την παράδοση των ιστοσελίδων μας. Ένα CDN είναι ένα δίκτυο περιφερειακά κατανεμημένων διακομιστών που συνδέονται μέσω του Διαδικτύου. Μέσω του CDN διατίθενται δυνατότητες αποθήκευσης και παράδοσης που κλιμακώνονται. Αυτό βελτιστοποιεί τους χρόνους φόρτωσης των σελίδων μας στο Διαδίκτυο και εξασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση δεδομένων ακόμη και σε υψηλές αιχμές φόρτου. Τα αιτήματα των χρηστών στις ιστοσελίδες μας δρομολογούνται μέσω διακομιστών CDN. Από αυτές τις ροές δεδομένων καταρτίζονται στατιστικά στοιχεία. Αυτό εξυπηρετεί αφενός την έγκαιρη αναγνώριση πιθανών απειλών για τον ιστότοπό μας από κακόβουλο λογισμικό και αφετέρου τη συνεχή βελτίωση της προσφοράς μας και τη διαμόρφωση του ιστοτόπου μας ως πιο φιλικού για εσάς ως χρήστη.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών που αναφέρεται παρακάτω, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ και να είναι δύσκολη ή αδύνατη η επιβολή των δικαιωμάτων σας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο)
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP)

Σκοπός επεξεργασίας: Τεχνική βελτιστοποίηση του δικτυακού τόπου, ανάλυση σφαλμάτων και συμπεριφοράς των χρηστών

Νομική βάση: Νόμιμο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ

Πάροχοι υπηρεσιών CDN που χρησιμοποιούνται:

Cloudflare

Πάροχος υπηρεσιών: 101 Townsend St., San Francisco, CA 94107, ΗΠΑ
Ιστοσελίδα: https://www.cloudflare.com/
Πολιτική απορρήτου: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/
Πεδίο εφαρμογής της συλλογής δεδομένων: https://blog.cloudflare.com/what-cloudflare-logs/

Επικοινωνήστε μαζί μας

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μέσων κοινωνικής δικτύωσης, τηλεφώνου, φαξ, ταχυδρομείου, της φόρμας επικοινωνίας μας ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο και μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα όπως το όνομα, τον αριθμό τηλεφώνου ή τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας ή παρέχετε περαιτέρω πληροφορίες για τον εαυτό σας ή το αίτημά σας, θα επεξεργαστούμε τα δεδομένα αυτά για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας στο πλαίσιο της προσυμβατικής ή συμβατικής σχέσης που υφίσταται μεταξύ μας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση)
 • Δεδομένα περιεχομένου (κείμενα, φωτογραφίες, βίντεο)
 • Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, διάρκεια της σύμβασης)

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες, επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι

Σκοπός επεξεργασίας: Επικοινωνία και απάντηση σε ερωτήματα επικοινωνίας, διαδικασίες γραφείου και οργάνωσης

Νομική βάση: Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ

Εγγραφή, σύνδεση και λογαριασμός χρήστη

Έχετε τη δυνατότητα να εγγραφείτε στο ηλεκτρονικό μας μέσο για να δημιουργήσετε λογαριασμό χρήστη. Αυτό απαιτεί την εισαγωγή προσωπικών δεδομένων από την οθόνη εισαγωγής. Τα δεδομένα που ζητούνται εκεί περιλαμβάνουν ιδίως το όνομά σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, ένα όνομα χρήστη (κατά περίπτωση) και έναν κωδικό πρόσβασης. Τα δεδομένα αυτά αποθηκεύονται και υποβάλλονται σε επεξεργασία από εμάς προκειμένου να δημιουργηθεί ένας λογαριασμός χρήστη για εσάς και να καταστεί δυνατή η (επανειλημμένη) εγγραφή σας. Τα δεδομένα μπορούν να τροποποιηθούν ή να διαγραφούν από εσάς ανά πάσα στιγμή. Τα δεδομένα δεν διαβιβάζονται σε τρίτους, εκτός εάν αυτό εξυπηρετεί την τεχνική και οργανωτική επεξεργασία της υφιστάμενης μεταξύ μας σύμβασης χρήστη. Προκειμένου να προστατεύσουμε εσάς και εμάς από καταχρηστικές εγγραφές, αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP που σας έχει αποδοθεί κατά τη στιγμή της εγγραφής, καθώς και την ημερομηνία και την ώρα της εγγραφής.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση)
 • Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, διάρκεια της σύμβασης)
 • Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια)
 • Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο)
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP)

Σκοπός επεξεργασίας: Επεξεργασία συμβατικών υπηρεσιών, επικοινωνία και απάντηση σε ερωτήματα επικοινωνίας, μέτρα ασφαλείας.

Νομική βάση: Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, νομική υποχρέωση, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.

Ακύρωση: Δείτε το νόημα: "Πότε θα διαγράψουμε τα δεδομένα σας;". Θα θέλαμε επίσης να επιστήσουμε την προσοχή σας στο γεγονός ότι θα διαγράψουμε τα δεδομένα που συλλέγονται κατά την εγγραφή και τα δεδομένα περιεχομένου που αποθηκεύονται στο λογαριασμό μόλις διαγράψετε το λογαριασμό σας, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων νομικών υποχρεώσεων διατήρησης. Ως εκ τούτου, σας ζητάμε, εάν θέλετε ή χρειάζεται να έχετε πρόσβαση στα δεδομένα περιεχομένου που είναι αποθηκευμένα στο λογαριασμό σας ακόμη και μετά τη διαγραφή του λογαριασμού σας, να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας με άλλο τρόπο πριν από τη διαγραφή του λογαριασμού.

Τα σχόλια ή οι αξιολογήσεις σας

Έχετε τη δυνατότητα να σχολιάζετε τις συνεισφορές μας, να εκφράζετε τη γνώμη σας ή να αναρτάτε περιεχόμενο στις καθορισμένες περιοχές του ιστότοπού μας. Καθώς ενδέχεται να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για το παράνομο περιεχόμενο του σχολίου σας (προσβολές, υβριστική κριτική, υποκίνηση μίσους, απαγορευμένες απεικονίσεις βίας κ.λπ.), αποθηκεύουμε τη διεύθυνση IP σας για περίοδο 7 ημερών, προκειμένου να είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε την ταυτότητά σας, εάν χρειαστεί.

Νομική βάσηΆρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)
 • Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο)
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP)

Σκοπός επεξεργασίας: Εκπλήρωση συμβατικών υποχρεώσεων, επικοινωνία και επεξεργασία ερωτημάτων, λήψη ανατροφοδότησης, μέτρα ασφαλείας.

Επεξεργασία των δεδομένων σας κατά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα

Εάν πραγματοποιείτε παραγγελίες μέσω του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες που παρέχετε κατά τη διαδικασία παραγγελίας προκειμένου να εκτελέσουμε την παραγγελία σας. Αυτό περιλαμβάνει, ειδικότερα, το όνομα, τη διεύθυνση και τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας σας, πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας πληρωμής και λεπτομέρειες της συγκεκριμένης παραγγελίας σας. Θα σας ενημερώσουμε ποια δεδομένα χρειαζόμαστε λεπτομερώς κατά τη διάρκεια της διαδικασίας παραγγελίας.

Εάν είναι απαραίτητο για την εκπλήρωση της σύμβασης που έχει συναφθεί μεταξύ μας, για την προστασία των ζωτικών σας συμφερόντων ή λόγω νομικών διατάξεων, θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα σας σε τρίτους, όπως η εταιρεία εφοδιαστικής που έχει αναλάβει την παράδοση, οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών για τους σκοπούς της επεξεργασίας πληρωμών και ο φορολογικός μας σύμβουλος, λαμβάνοντας υπόψη τα δικαιώματά σας. Εάν χρησιμοποιούμε τρίτους παρόχους για την παροχή των υπηρεσιών μας, ισχύουν οι ανακοινώσεις προστασίας δεδομένων των αντίστοιχων τρίτων παρόχων.

Διαφημιστικά μέτρα: Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τα δεδομένα που παρέχετε για να σας ενημερώσουμε μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για παρόμοια ενδιαφέροντα προϊόντα ή/και υπηρεσίες μετά την τοποθέτηση μιας παραγγελίας.

Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα καταστημάτων που χρησιμοποιούμε

Χρησιμοποιούμε το σύστημα καταστημάτων ενός τρίτου παρόχου που αναφέρεται παρακάτω, το οποίο χρησιμοποιούμε για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών και των εισερχόμενων πληρωμών και για τη διαχείριση των αποθεμάτων μας. Εάν κάνετε μια παραγγελία στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα, θα διαβιβάσουμε το όνομα, τη διεύθυνση και τα ηλεκτρονικά στοιχεία επικοινωνίας σας, τις πληροφορίες για τη διεκπεραίωση της διαδικασίας πληρωμής και τη συγκεκριμένη παραγγελία στον πάροχο του συστήματος καταστήματος, προκειμένου να διεκπεραιωθούν οι συναλλαγές παραγγελίας και πληρωμής.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)
 • Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση)
 • Δεδομένα σύμβασης (π.χ. αντικείμενο της σύμβασης, διάρκεια της σύμβασης)
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP)

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Πελάτες, ενδιαφερόμενα μέρη, επιχειρηματικοί και συμβατικοί εταίροι

Σκοπός επεξεργασίας: Επεξεργασία παραγγελιών, επικοινωνία και, εάν είναι απαραίτητο, μάρκετινγκ, καθώς και απάντηση σε ερωτήματα, ασφάλεια δεδομένων, διαδικασίες γραφείου και οργάνωσης.

Νομική βάση: Εκπλήρωση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, νομική υποχρέωση, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο γ ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.

WOO COMMERCE

Πάροχος υπηρεσιών: Street #343, San Francisco, CA 94110, ΗΠΑ
Ιστοσελίδα: https://woocommerce.com/#
Πολιτική απορρήτου: https://automattic.com/privacy/

Πάροχος υπηρεσιών πληρωμών

Σύμφωνα με τις νομικές μας υποχρεώσεις ή λόγω των έννομων συμφερόντων μας για αποτελεσματική, ασφαλή και πελατοκεντρική επεξεργασία πληρωμών, τα πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμβαση ή άλλη νομική σχέση μαζί μας μπορούν να χρησιμοποιούν τράπεζες και πιστωτικά ιδρύματα καθώς και άλλους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών για την πληρωμή. Οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών που προσφέρονται από εμάς επεξεργάζονται στο πλαίσιο αυτό δεδομένα απογραφής, όπως όνομα, διεύθυνση ή τραπεζικά δεδομένα, όπως αριθμός λογαριασμού/πιστωτικής κάρτας, κωδικοί πρόσβασης, TAN, αριθμοί επαλήθευσης, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη συναφθείσα σύμβαση και πληροφορίες σχετικά με τον παραλήπτη της πληρωμής.

Τα δεδομένα που συλλέγονται σε αυτό το πλαίσιο είναι απαραίτητα για να μπορέσει ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών να επεξεργαστεί την πληρωμή. Μόνο ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών που μας έχει ανατεθεί συλλέγει και επεξεργάζεται αυτά τα προσωπικά δεδομένα. Σε καμία περίπτωση δεν λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με τον λογαριασμό σας ή τα στοιχεία της πιστωτικής σας κάρτας. Ενημερωνόμαστε από τον πάροχο υπηρεσιών πληρωμών εάν η πληρωμή των πελατών μας έχει παραληφθεί ή όχι. Είναι πιθανόν οι πάροχοι υπηρεσιών πληρωμών μας να διαβιβάσουν τα δεδομένα των πελατών μας σε οργανισμούς αναφοράς πιστοληπτικής ικανότητας προκειμένου να ελέγξουν την ταυτότητα και την πιστοληπτική ικανότητα του πληρωτή. Ως προς αυτό, παραπέμπουμε στην πολιτική απορρήτου και στους γενικούς όρους και προϋποθέσεις (ΓΟΣ) των παρόχων υπηρεσιών πληρωμών μας.

Ισχύουν οι όροι και οι προϋποθέσεις και οι διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών πληρωμών. Θα βρείτε τις πληροφορίες αυτές στον ιστότοπο του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών ή στην εφαρμογή συναλλαγής. Για περισσότερες πληροφορίες και για να διεκδικήσετε τα δικαιώματά σας σχετικά με την ακύρωση και την ενημέρωση, ανατρέξτε στις διατάξεις του εκάστοτε παρόχου υπηρεσιών.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. όνομα, διεύθυνση),
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για ορισμένα θέματα, χρόνοι πρόσβασης),
 • Δεδομένα πληρωμών (π.χ. τραπεζικά στοιχεία, τιμολόγια, ιστορικό πληρωμών),
 • Δεδομένα συναλλαγής (π.χ. όρος, κατηγορία πελατών, αντικείμενο της σύμβασης),
 • Επικοινωνία και μεταδεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP, πληροφορίες σχετικά με τη συσκευή ή το σύστημα υπολογιστή)

Σκοπός επεξεργασίας: Αποτελεσματικές, ασφαλείς και πελατοκεντρικές προσφορές πληρωμών (υπηρεσία) και επεξεργασία των πληρωμών σύμφωνα με τις συμβατικές συμφωνίες

Νομική βάση: Εκπλήρωση σύμβασης και εκπλήρωση προσυμβατικών ερωτημάτων, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β ΓΚΠΔ, έννομα συμφέροντα, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.

Επιλογές ακύρωσης: Μπορείτε να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων ανά πάσα στιγμή, επικοινωνώντας με τον αντίστοιχο πάροχο υπηρεσιών πληρωμών. Παρά την ανάκληση, ο πάροχος υπηρεσιών πληρωμών μπορεί να εξακολουθήσει να είναι εξουσιοδοτημένος να επεξεργάζεται, να χρησιμοποιεί και να διαβιβάζει τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που είναι απολύτως απαραίτητα για τη συμβατική επεξεργασία πληρωμών. Όσον αφορά την αποθήκευση και την έγκαιρη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων, παραπέμπουμε στις αντίστοιχες διατάξεις περί προστασίας δεδομένων του παρόχου υπηρεσιών πληρωμών.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών:

PayPal

Πάροχος υπηρεσιών: et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Λουξεμβούργο
Ιστοσελίδα: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/home
Πολιτική απορρήτου: https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full#

Διαδικτυακή διαφήμιση

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες για την προβολή διαδικτυακής διαφήμισης. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε συλλέγουν ορισμένα δεδομένα χρήστη μέσω cookie ή pixel. Αυτά περιλαμβάνουν, ειδικότερα, τις πληροφορίες από ποιον ιστότοπο ήρθατε στον ιστότοπό μας (τον λεγόμενο παραπέμποντα), σε ποιες σελίδες του ιστότοπού μας είχατε πρόσβαση, πόσο καιρό επισκεφτήκατε τις σελίδες μας και ποιες αλληλεπιδράσεις κάνατε εκεί. Επιπλέον, συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, το σύστημα υπολογιστή και τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε. Δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ηλικία ή το φύλο, μπορούν επίσης να συλλεχθούν ως ψευδωνυμοποιημένες τιμές μέσω μιας τέτοιας υπηρεσίας. Εάν έχετε συναινέσει στη συλλογή δεδομένων τοποθεσίας σας, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και αυτά, ανάλογα με τον πάροχο. Για τη συλλογή και αποθήκευση αυτών των δεδομένων, η αντίστοιχη υπηρεσία τοποθετεί ένα cookie ή ένα λεγόμενο pixel καταμέτρησης στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείτε, το οποίο συλλέγει επίσης τη διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί. Ωστόσο, αυτή συντομεύεται με τη λεγόμενη διαδικασία κάλυψης IP, ώστε η διεύθυνση IP να μην μπορεί πλέον να αποδοθεί στην επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Κατ' αρχήν, δεν αποθηκεύονται σαφή δεδομένα όπως ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας. Αυτό ισχύει μόνο στην περίπτωση που είστε μέλος ενός κοινωνικού δικτύου που προσφέρει μία από τις υπηρεσίες που αναφέρονται παρακάτω και συγχωνεύει το προφίλ σας με τα προαναφερθέντα δεδομένα.

Τα δεδομένα αναλύονται από την υπηρεσία που χρησιμοποιούμε προκειμένου να παραχθεί μια έκθεση με στατιστικές δηλώσεις σχετικά με τον αριθμό των επισκεπτών που δημιουργήθηκαν από τη διαφήμιση και την επιτυχία του διαφημιστικού μέτρου. Οι εκθέσεις περιλαμβάνουν τον συνολικό αριθμό των χρηστών που ανακατευθύνθηκαν στον ιστότοπό μας μέσω των διαφημίσεών μας. Οι αναφορές περιέχουν επίσης πληροφορίες σχετικά με τις τελικές συσκευές και τα προγράμματα περιήγησης των χρηστών, τις τοποθεσίες στις οποίες βρίσκονταν οι χρήστες και τις χρονικές στιγμές κατά τις οποίες έγινε κλικ στις διαφημίσεις. Ωστόσο, οι αναφορές δεν περιέχουν καμία πληροφορία που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί για την προσωπική σας ταυτοποίηση ως χρήστη της ιστοσελίδας μας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ανάλογα με την τοποθεσία του παρόχου υπηρεσιών, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σε αυτή την περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ και η επιβολή των δικαιωμάτων σας να είναι δύσκολη ή αδύνατη.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP)

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες των online υπηρεσιών μας

Σκοπός επεξεργασίας: Μέτρηση της εμβέλειας, παρακολούθηση της επιτυχίας των εκστρατειών, επαναληπτικό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος και συμπεριφοράς

Νομική βάση: Εάν έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας πριν από τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας, αυτή είναι η νομική βάση, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη υπηρεσία με βάση το έννομο συμφέρον μας να κατευθύνουμε τις ροές επισκεπτών στον ιστότοπό μας, αναλύοντας αυτές τις ροές επισκεπτών, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις λειτουργίες, τις προσφορές και την εμπειρία του χρήστη, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε τους ακόλουθους παρόχους υπηρεσιών για online διαφήμιση:

Διαφημίσεις Google

Πάροχος υπηρεσιών: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ
Εγγεγραμμένη έδρα στην Ευρώπη: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία
Ιστοσελίδα: https://ads.google.com/home/
Πολιτική απορρήτου: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy

Διαφήμιση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου

Επεξεργαζόμαστε προσωπικά δεδομένα για τη διαφημιστική μας επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου. Μπορείτε να αντιταχθείτε στη λήψη των διαφημιστικών μας μέτρων ανά πάσα στιγμή ή να ανακαλέσετε την προηγούμενη συγκατάθεσή σας για τη λήψη της διαφημιστικής μας επικοινωνίας ανά πάσα στιγμή. Προκειμένου να μπορούμε να αποδείξουμε σε περίπτωση αμφιβολίας ότι η συγκατάθεσή σας δόθηκε ακόμη και μετά την αντίρρηση ή την ανάκλησή σας, μπορούμε να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα σας έως και 4 χρόνια μετά την αντίρρηση/ανάκλησή σας. Δεν θα χρησιμοποιήσουμε πλέον τα δεδομένα σας για οποιονδήποτε άλλο σκοπό μετά την αντίρρηση/ανάκλησή σας. Εάν θέλετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας πριν από αυτό, θα το κάνουμε αφού μας επιβεβαιώσετε ότι μας δώσατε αρχικά τη συγκατάθεσή σας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. e-mail, αριθμός τηλεφώνου, ταχυδρομική διεύθυνση)
 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Συνεργάτης επικοινωνίας

Σκοπός επεξεργασίας: Μέτρα άμεσης διαφήμισης (μάρκετινγκ) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ταχυδρομείου ή τηλεφώνου

Νομική βάση: Συγκατάθεση, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ

Ανάλυση και στατιστικές ιστού

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες ανάλυσης ιστού για την καταγραφή και τη στατιστική ανάλυση της ροής των επισκεπτών στον ιστότοπό μας. Μεταξύ άλλων, οι υπηρεσίες αυτές συλλέγουν δεδομένα σχετικά με τον ιστότοπο από τον οποίο ήρθατε στον ιστότοπό μας (οι λεγόμενοι παραπομπείς), τις σελίδες του ιστότοπού μας στις οποίες είχατε πρόσβαση, τη διάρκεια της επίσκεψής σας στις σελίδες μας και τις αλληλεπιδράσεις που κάνατε εκεί. Επιπλέον, συλλέγονται δεδομένα σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης, το σύστημα υπολογιστή και τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείτε. Δημογραφικές πληροφορίες, όπως η ηλικία ή το φύλο, μπορούν επίσης να συλλεχθούν ως ψευδωνυμοποιημένες τιμές μέσω μιας τέτοιας υπηρεσίας. Εάν έχετε συναινέσει στη συλλογή δεδομένων τοποθεσίας σας, ενδέχεται να υποβληθούν σε επεξεργασία και αυτά, ανάλογα με τον πάροχο.

Για τη συλλογή και αποθήκευση αυτών των δεδομένων, η υπηρεσία ανάλυσης ιστού που χρησιμοποιούμε τοποθετεί γενικά ένα cookie στην τελική συσκευή που χρησιμοποιείτε, το οποίο συλλέγει επίσης τη διεύθυνση IP που σας έχει εκχωρηθεί. Ωστόσο, αυτή συντομεύεται με τη λεγόμενη διαδικασία IP masking, ώστε η διεύθυνση IP να μην μπορεί πλέον να αποδοθεί στην επίσκεψή σας στον ιστότοπό μας. Δεν αποθηκεύονται άλλα σαφή δεδομένα, όπως ονόματα ή διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Ούτε εμείς ούτε η υπηρεσία που χρησιμοποιούμε γνωρίζουμε την ταυτότητα των επισκεπτών του ιστοτόπου μας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών που αναφέρεται παρακάτω, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ και να είναι δύσκολη ή αδύνατη η επιβολή των δικαιωμάτων σας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP).

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες των online υπηρεσιών μας

Σκοπός επεξεργασίας: Μέτρηση της εμβέλειας, παρακολούθηση της επιτυχίας των εκστρατειών, επαναληπτικό μάρκετινγκ και μάρκετινγκ βάσει ενδιαφέροντος και συμπεριφοράς

Νομική βάση: Εάν έχουμε ζητήσει τη συγκατάθεσή σας πριν από τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας, αυτή είναι η νομική βάση, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ. Επιπλέον, χρησιμοποιούμε την αντίστοιχη υπηρεσία με βάση το έννομο συμφέρον μας να αναλύουμε τη ροή των επισκεπτών στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούμε να βελτιώνουμε συνεχώς τις λειτουργίες, τις προσφορές και την εμπειρία του χρήστη, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες ανάλυσης ιστού:

Google Universal Analytics

Πάροχος υπηρεσιών: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ
Εγγεγραμμένη έδρα εντός της ΕΕ: Google Dublin, Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία
Ιστοσελίδα: https://marketingplatform.google.com/intl/de/about/analytics/
Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy?hl=de
Παρακολούθηση μεταξύ συσκευών: Με την παρακολούθηση μεταξύ συσκευών, όχι μόνο τα δεδομένα από τους ιστότοπους που επισκέπτεστε μπορούν να αναλυθούν με τη βοήθεια ενός αναγνωριστικού χρήστη, αλλά και δεδομένα από άλλες συσκευές και ο χρήστης μπορεί να αναγνωριστεί στην άλλη συσκευή. Το αναγνωριστικό χρήστη εκχωρείται από εμάς. Χρησιμεύει ως ψευδώνυμο. Δεν είναι δυνατή η ταυτοποίηση του χρήστη του Διαδικτύου.
Επιλογή εξαίρεσης: Εάν δεν θέλετε να χρησιμοποιούνται τα δεδομένα σας από το Google Analytics, μπορείτε να ρυθμίσετε ένα λεγόμενο πρόσθετο opt-out, το οποίο θα αποτρέψει τη συλλογή των δεδομένων σας στον ιστότοπό μας στο μέλλον. Μπορείτε να αποκτήσετε αυτό το πρόσθετο εδώ: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Υπηρεσίες αγγελιοφόρων

Επικοινωνούμε μέσω υπηρεσιών messenger. Οι υπηρεσίες messenger είναι προγράμματα συνομιλίας που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή μηνυμάτων κειμένου καθώς και αρχείων εικόνας ή βίντεο μεταξύ χρηστών σε πραγματικό χρόνο μέσω του Διαδικτύου. Οι υπηρεσίες Messenger μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για την αποστολή emoticons, ηλεκτρονικών ευχετήριων καρτών και επαφών. Για να μεταδοθούν τα μηνύματα, οι συμμετέχοντες πρέπει να είναι συνδεδεμένοι σε ένα πρόγραμμα υπολογιστή (που ονομάζεται πελάτης) μέσω ενός δικτύου όπως το Διαδίκτυο, είτε απευθείας είτε μέσω ενός διακομιστή. Κατά κανόνα, τα μηνύματα μπορούν να σταλούν και όταν το άλλο μέρος δεν είναι συνδεδεμένο - το μήνυμα αποθηκεύεται προσωρινά από τον διακομιστή της υπηρεσίας και παραδίδεται στον παραλήπτη αργότερα, όταν αυτός είναι και πάλι διαθέσιμος. Τέλος, οι υπηρεσίες αυτές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη μετάδοση οθόνης και για διαδικτυακά παιχνίδια.

Εάν η υπηρεσία χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση από άκρο σε άκρο για το περιεχόμενο που αποστέλλεται (κείμενα, συνημμένα), μόνο οι επιλεγμένοι συνεργάτες επικοινωνίας, αλλά όχι τρίτοι ή ο ίδιος ο πάροχος υπηρεσιών, μπορούν να δουν το μήνυμα. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστούμε να εγκαθιστάτε τακτικά ενημερώσεις για την υπηρεσία, ώστε να διασφαλίζεται η κρυπτογράφηση του περιεχομένου. Ωστόσο, ο πάροχος υπηρεσιών έχει τη δυνατότητα πρόσβασης στα μεταδεδομένα της επικοινωνίας. Αυτά περιλαμβάνουν την ώρα και (ανάλογα με τις ρυθμίσεις) την τοποθεσία της επικοινωνίας, καθώς και τη συσκευή που χρησιμοποιείτε.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης του παρόχου που αναφέρεται παρακάτω, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της πλατφόρμας του ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ και να είναι δύσκολη ή αδύνατη η επιβολή των δικαιωμάτων σας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα απογραφής και επικοινωνίας (π.χ. όνομα, αριθμός τηλεφώνου, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου)
 • Δεδομένα περιεχομένου (π.χ. αναρτήσεις, φωτογραφίες, βίντεο)
 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP).

Σκοπός επεξεργασίας: Επικοινωνία και μάρκετινγκ

Νομική βάση: Εάν σας ζητήσαμε τη συγκατάθεσή σας πριν από τη χρήση της αντίστοιχης υπηρεσίας, αυτή είναι η νομική βάση, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. α ΓΚΠΔ. Εν προκειμένω, διευκρινίζουμε ότι δεν θα διαβιβάσουμε τα δεδομένα επικοινωνίας σας στον πάροχο υπηρεσιών για πρώτη φορά χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Εάν επικοινωνήσουμε μαζί σας στο πλαίσιο έναρξης σύμβασης ή στο πλαίσιο υφιστάμενης συμβατικής σχέσης μέσω μιας από τις ακόλουθες υπηρεσίες, η νομική βάση είναι η εκπλήρωση ή η προετοιμασία της σύμβασης, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. β ΓΚΠΔ. Επιπλέον, επικαλούμαστε τα έννομα συμφέροντά μας για γρήγορη και αποτελεσματική επικοινωνία και ικανοποίηση των αναγκών των συνεργατών επικοινωνίας μας κατά την επικοινωνία των ακόλουθων υπηρεσιών, άρθρο 6 παρ. 1 εδ. στ ΓΚΠΔ.

Δυνατότητα ένστασης: Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέσετε τη συγκατάθεση που μας δώσατε για τη χρήση της ακόλουθης υπηρεσίας. Μπορείτε επίσης να αντιταχθείτε στην επικοινωνία μέσω της υπηρεσίας messenger ανά πάσα στιγμή.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες messenger:

WhatsApp

Πάροχος υπηρεσιών: 1601 Willow Road Menlo Park, Καλιφόρνια 94025, ΗΠΑ
Εγγεγραμμένη έδρα στην ΕΕ: Whatsapp Ireland Ltd, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Δουβλίνο 2, Ιρλανδία
Μητρική εταιρεία: Facebook Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, ΗΠΑ
Ιστοσελίδα: https://www.whatsapp.com/
Πολιτική απορρήτου: https://www.whatsapp.com/legal/?eea=1#privacy-policy

Διαδικτυακές συνεδριάσεις, τηλεδιασκέψεις και κοινή χρήση οθόνης

Χρησιμοποιούμε υπηρεσίες τρίτων για να διευκολύνουμε διαδικτυακές συναντήσεις, τηλεδιασκέψεις μέσω βίντεο ή/και ήχου και διαδικτυακά σεμινάρια μεταξύ εργαζομένων και με ενδιαφερόμενα μέρη ή πελάτες. Εάν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω μιας τέτοιας υπηρεσίας, τα δεδομένα που συλλέγονται κατά τη διαδικασία αυτής της επικοινωνίας θα υποβάλλονται σε επεξεργασία τόσο από εμάς όσο και από τον τρίτο πάροχο. Τα δεδομένα που ενδέχεται να προκύψουν σε μια τέτοια διαδικασία επικοινωνίας περιλαμβάνουν, ιδίως, τα στοιχεία σύνδεσης και επικοινωνίας σας, τις συνεισφορές σας στο παράθυρο συνομιλίας, τις συνεισφορές σας σε βίντεο και ήχο και το κοινόχρηστο περιεχόμενο οθόνης. Τα δεδομένα που επεξεργάζονται οι τρίτοι πάροχοι που χρησιμοποιούμε περιλαμβάνουν κυρίως δεδομένα χρήστη και μεταδεδομένα (π.χ. διεύθυνση IP, πληροφορίες συστήματος υπολογιστή). Κατά κανόνα, οι τρίτοι πάροχοι επεξεργάζονται αυτά τα δεδομένα προκειμένου να ελέγξουν και να εγγυηθούν την ασφάλεια της υπηρεσίας. Επιπλέον, τα ευρήματα από την επεξεργασία δεδομένων χρησιμοποιούνται για τη βελτιστοποίηση της προσφοράς του τρίτου παρόχου και για τη λήψη αντίστοιχων μέτρων μάρκετινγκ. Παρακαλούμε ανατρέξτε σχετικά στις πληροφορίες προστασίας δεδομένων του τρίτου παρόχου.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών που αναφέρεται παρακάτω, τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω της υπηρεσίας ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ και να είναι δύσκολη ή αδύνατη η επιβολή των δικαιωμάτων σας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα απογραφής (π.χ. ονόματα, διευθύνσεις)
 • Στοιχεία επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, αριθμός τηλεφώνου)
 • Κοινόχρηστο περιεχόμενο (π.χ. φωτογραφίες, βίντεο, κείμενα, ηχογραφήσεις)
 • Δεδομένα χρηστών (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, επισκέψεις σε ιστότοπους, ενδιαφέρον για το περιεχόμενο)
 • Μεταδεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. διεύθυνση IP, πληροφορίες συστήματος υπολογιστή)

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Ενδιαφερόμενα μέρη, πελάτες, συνεργάτες επικοινωνίας

Σκοπός επεξεργασίας: Επεξεργασία των ερωτημάτων επικοινωνίας, εσωτερική και εξωτερική επικοινωνία με τους υπαλλήλους καθώς και με ενδιαφερόμενους και πελάτες, εκπλήρωση των συμβατικών υπηρεσιών μας, προσφορά υπηρεσιών.

Νομική βάση: Συναίνεση, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α) ΓΚΠΔ, εκτέλεση σύμβασης και προσυμβατικές έρευνες, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο β) ΓΚΠΔ, έννομο συμφέρον, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ) ΓΚΠΔ.

Υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε:

Microsoft Teams

Προσφερόμενες υπηρεσίες: βιντεοδιασκέψεις, συνομιλίες, φωνητικές διασκέψεις
Πάροχος υπηρεσιών: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ
Ιστοσελίδα: https://www.microsoft.com/de-de/microsoft-365/microsoft-teams/group-chat-software
Πολιτική απορρήτου: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Skype

Προσφερόμενες υπηρεσίες: άμεσων μηνυμάτων, βιντεοδιάσκεψη, φωνητική διάσκεψη
Πάροχος υπηρεσιών: 23-29 Rives de Clausen, L-2165 Λουξεμβούργο, Λουξεμβούργο
Μητρική εταιρεία: Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, ΗΠΑ
Ιστοσελίδα: https://www.skype.com/de/
Πολιτική απορρήτου: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement

Ζουμ

Προσφερόμενες υπηρεσίες: βιντεοδιάσκεψη, φωνητική διάσκεψη, συνομιλίες
Πάροχος υπηρεσιών: 55 Almaden Boulevard, 6th Floor, San Jose, CA 95113, ΗΠΑ
Ιστοσελίδα: https://zoom.us/de-de/meetings.html
Πολιτική απορρήτου: https://zoom.us/de-de/privacy.html

Υπηρεσίες περιεχομένου

Χρησιμοποιούμε ορισμένες υπηρεσίες για να μπορούμε να προβάλλουμε συγκεκριμένο περιεχόμενο ή γραφικά (βίντεο, εικόνες, μουσική, γραμματοσειρές, χάρτες) μέσω του ιστότοπού μας. Οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε επεξεργάζονται τη διεύθυνση IP που σας αποδίδεται κατά τη στιγμή της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, καθώς μόνο με αυτόν τον τρόπο μπορεί να εμφανιστεί το αντίστοιχο περιεχόμενο στο πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε. Επιπλέον, οι πάροχοι αυτών των υπηρεσιών ενδέχεται να τοποθετήσουν περαιτέρω cookies στην τελική σας συσκευή, τα οποία χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τη συμπεριφορά χρήσης σας, τα ενδιαφέροντά σας, τη συσκευή και το πρόγραμμα περιήγησης που χρησιμοποιείτε, καθώς και τον χρόνο και τη διάρκεια της συνεδρίας σας. Οι πάροχοι χρησιμοποιούν τακτικά αυτά τα δεδομένα για σκοπούς ανάλυσης, στατιστικούς και μάρκετινγκ. Επιπλέον, οι πληροφορίες αυτές μπορεί επίσης να συνδυαστούν με πληροφορίες από άλλες πηγές. Αυτό ισχύει ιδίως εάν εσείς ο ίδιος έχετε λογαριασμό στον πάροχο υπηρεσιών και είστε συνδεδεμένοι εκεί κατά τη στιγμή της συνεδρίας.

Θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι, ανάλογα με τη χώρα εγκατάστασης του παρόχου υπηρεσιών που αναφέρεται παρακάτω, τα δεδομένα που αναφέρονται λεπτομερέστερα παρακάτω ενδέχεται να μεταφερθούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε διακομιστές εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην περίπτωση αυτή, υπάρχει κίνδυνος να μην τηρηθεί το επίπεδο προστασίας των δεδομένων που προβλέπεται από τον ΓΚΠΔ και να είναι δύσκολη ή αδύνατη η επιβολή των δικαιωμάτων σας.

Δεδομένα που αφορούν:

 • Δεδομένα χρήσης (π.χ. χρόνοι πρόσβασης, ιστότοποι στους οποίους έγιναν κλικ)
 • Δεδομένα επικοινωνίας (π.χ. πληροφορίες σχετικά με τη χρησιμοποιούμενη συσκευή, διεύθυνση IP)

Ενδιαφερόμενα πρόσωπα: Χρήστες της ιστοσελίδας μας

Σκοπός επεξεργασίας: Εμφάνιση των σελίδων μας στο Διαδίκτυο, προσφορά περιεχομένου, εγγύηση της λειτουργίας των σελίδων μας στο Διαδίκτυο

Νομική βάση: Συγκατάθεση μέσω banner συγκατάθεσης cookie, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο α ΓΚΠΔ, έννομα συμφέροντα, άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχείο στ ΓΚΠΔ.

Χρησιμοποιούμε τις ακόλουθες υπηρεσίες περιεχομένου:

Χάρτες Google

Χρησιμοποιούμε τους Χάρτες Google στον ιστότοπό μας. Η Google συλλέγει και επεξεργάζεται τη διεύθυνση IP του επισκέπτη. Όταν επισκέπτεστε έναν ιστότοπο στον οποίο είναι ενσωματωμένοι οι Χάρτες Google, η διεύθυνση IP σας και τα δεδομένα θέσης σας (τα τελευταία γενικά όχι χωρίς τη συγκατάθεσή σας) διαβιβάζονται στη Google, ανεξάρτητα από το αν χρησιμοποιούνται πραγματικά οι Χάρτες Google ή αν είστε συνδεδεμένοι στο λογαριασμό σας στη Google. Η διεύθυνσή σας IP θα εκχωρηθεί στο λογαριασμό σας στη Google, εάν έχετε συνδεθεί εκεί όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας.

Πάροχος υπηρεσιών: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ
Εγγεγραμμένη έδρα στην ΕΕ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία
Ιστοσελίδα: https://www.google.de/maps
Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy
Επιλογή εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Γραμματοσειρές Web της Google

Με τις γραμματοσειρές Google Web Fonts, μπορούμε να ενσωματώσουμε γραμματοσειρές (γραμματοσειρές ιστού) στο σχεδιασμό του ιστότοπού μας και να τις εμφανίζουμε σωστά στο πρόγραμμα περιήγησής σας όταν βλέπετε τις ιστοσελίδες μας. Αυτές οι γραμματοσειρές ιστού ενσωματώνονται καλώντας έναν διακομιστή της Google. Από εκεί, οι γραμματοσειρές διαβιβάζονται στο πρόγραμμα περιήγησής σας σε συμπιεσμένη μορφή και αποσυμπιέζονται εκεί. Αυτός ο διακομιστής βρίσκεται συνήθως στις ΗΠΑ. Εάν επισκεφθείτε μια από τις σελίδες μας στις οποίες ενσωματώνουμε γραμματοσειρές Google, η Google θα ενημερωθεί για το ποια από τις ιστοσελίδες μας έχετε επισκεφθεί.

Πάροχος υπηρεσιών: 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ
Εγγεγραμμένη έδρα στην ΕΕ: Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Δουβλίνο 4, Ιρλανδία
Ιστοσελίδα: https://fonts.google.com/
Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy

YouTube

Χρησιμοποιούμε στοιχεία του YouTube σε αυτόν τον ιστότοπο για την ενσωμάτωση βίντεο στον ιστότοπό μας, ώστε να μπορούν να αναπαραχθούν μέσω του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας στον ιστότοπό μας, τόσο το YouTube όσο και η Google ενημερώνονται σχετικά με τη σελίδα ή την υποσελίδα στην οποία έχετε αποκτήσει πρόσβαση μεταδίδοντας τη διεύθυνση IP σας στους εξωτερικούς διακομιστές της Google στις ΗΠΑ. Οι πληροφορίες αυτές διαβιβάζονται ανεξάρτητα από το αν τα βίντεο που εμφανίζονται έχουν πράγματι προβληθεί ή αν έχετε κάνει κλικ σε αυτά ή αν έχετε συνδεθεί στο λογαριασμό σας στο YouTube ή στη Google. Οι πληροφορίες αυτές συλλέγονται και αντιστοιχίζονται στο λογαριασμό σας στη Google, εάν είστε συνδεδεμένοι εκεί όταν αποκτάτε πρόσβαση στον ιστότοπό μας.

Πάροχος υπηρεσιών: 901 Cherry Ave, San Bruno, CA 94066, ΗΠΑ
Ιστοσελίδα: https://www.youtube.com/
Πολιτική απορρήτου: https://policies.google.com/privacy
Επιλογή εξαίρεσης: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

Μέτρα ασφαλείας

Λαμβάνουμε επίσης σύγχρονα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα ασφαλείας για να συμμορφωνόμαστε με τις διατάξεις της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων και να προστατεύουμε τα δεδομένα σας από τυχαία ή σκόπιμη χειραγώγηση, μερική ή ολική απώλεια, καταστροφή ή μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση από τρίτους.

Επικαιροποίηση και τροποποίηση της παρούσας πολιτικής απορρήτου

Η παρούσα πολιτική απορρήτου ισχύει επί του παρόντος και έχει ημερομηνία Ιουνίου 2023. Λόγω αλλαγών στις νομικές ή κανονιστικές απαιτήσεις, ενδέχεται να χρειαστεί να προσαρμοστεί η παρούσα πολιτική απορρήτου.

Η παρούσα πολιτική απορρήτου δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της γεννήτριας προστασίας δεδομένων SOS Recht. Η SOS Recht είναι μια υπηρεσία που παρέχεται από την Mueller.legal Rechtsanwälte Partnerschaft με έδρα το Βερολίνο.

Ζωντανή συνομιλία
Γεια σας, είμαι ο Mojo ένα ChatBot. Τι μπορώ να κάνω για εσάς;